-

מכרז ממוכן (מקוון) 1/21 למתן שירותי ניהול, ייעוץ ופיקוח על מערך הבטיחות, גהות, הגנת הסביבה ורפואה תעסוקתית של נתיבי איילון

מכרז: 1/21

מפרסם המכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה

למתן שירותי ניהול, ייעוץ ופיקוח על מערך הבטיחות, גהות, הגנת הסביבה ורפואה תעסוקתית של נתיבי איילון (להלן: "הפרויקט/ים"), כמפורט במסמכי המכרז
תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

מפגש המציעים יערך ביום 02.03.2021 בשעה 14:00 המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 (שעון ישראל) ביום 24.3.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

מפגש מציעים וירטואלי

: 02/03/2021 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 24/03/2021 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א' - חוברת תנאי המכרז - מכרז למתן שירותי ניהול ייעוץ ופיקוח על מערך הבטיחות גהות הגנת הסביבה ורפואה תעסוקתית של נתיבי איילון.pdf צפייה
מכרז 1-21 -ניהול הבטיחות - מפרט טכני - מסמך ג.pdf צפייה
מסמך ב - הסכם התקשרות.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 2 - מפגש מציעים .pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 7.3.2021 בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

07/03/2021 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

11/03/2021 13:00

עלות

: חינם