-

40/20 למתן שירותי ניהול, הפעלה ותחזוקה של תשתיות המחשוב של חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 40/20

מפרסם המכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול, הפעלה ותחזוקה של תשתיות המחשוב של נתיבי איילון, כמפורט במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות. תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה בת 60 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בחמש תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, כך שסך תקופת ההתקשרות לא תעלה על 120 חודשים בסך הכל.

מפגש המציעים יערך ביום 24.1.2021 המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 7.3.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש)

מפגש מציעים וירטואלי

: 24/01/2021 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 07/03/2021 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א' - חוברת תנאי מכרז.pdf צפייה
מסמך ב' - הסכם התקשרות.pdf צפייה
מפרט טכני.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - מפגש מציעים.pdf צפייה
מסמך ד - תעריפי נתיבי איילון לשעת עבודה.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש 24.1.21.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 2- דחיית מועד ההגשה.pdf צפייה
נספח 8.1 מעודכן .pdf צפייה
נספח 10 נוסח מעודכן .pdf צפייה
GS-נספח 7 מעודכן-#6357530 v1.pdf צפייה
מסמך ב_ - הסכם התקשרות-מעקב אחר שינויים.pdf צפייה
מסמך ב_ - הסכם התקשרות-נוסח מעודכן - נקי.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
הודעת הבהרה מס 3- מענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 31.1.2021 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

31/01/2021 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

18/02/2021 16:00
מפגש המציעים החל. בכדי להשתתף בו - עליך לבצע כניסה למערכת על ידי שם משתמש וסיסמא שברשותך

עלות

: חינם