-

קול קורא ממוכן (מקוון) להתממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית של נתיבי איילון

מכרז: .

תחום

: אחר

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: במסגרת קול קורא זה, מבקשת נתיבי איילון לפנות לחברות המפעילות מערכות למתן שירותים בתחום התחבורה עבור שירותי תחבורה הפועלות והקיימות בישראל, לצורך התממשקות ליישומון (להלן: "המציע" / "מציעים").

 תנאים כללים
1.1         הצדדים יפתחו ממשק מידע ותשלום בין המערכת המוצעת על ידם לבין היישומון.
המערכות של המציעים ישולבו בממשק המשתמש של היישומון ויספקו לציבור חלופות נסיעה אופציונאליות, לרבות: מערכות לרכישת כרטיסי נסיעה המאושרים על ידי משרד התחבורה, נסיעה בשירותי תחבורה שונים, אופנים וקורקינטים, חניה וחניונים, נסיעה שיתופית(carpool) , נסיעה בתחבורה ציבורית ועוד, כאשר היישומון יאפשר למשתמש זמינות גבוהה לקבלת שירות התחבורה ולביצוע התשלום עבור השירות.
1.2         המציעים ימשיכו לספק שירותי תפעול, באמצעות האפליקציות שלהם.
1.3         כלל הממשקים ליישומון בדגש על תהליכי העברת המידע בגין משתמשי השירות יהיה כפוף להנחיות החברה לרבות זמינות, אבטחת מידע וכדומה וכן על פי הוראות כל דין.
1.4         מובהר כי למעט אם ייקבע אחרת על ידי החברה, כל העלויות הכרוכות בהתאמת המערכת המוצעת על ידי המציעים לצורך התממשקות ליישומון יחולו על המציע בלבד.

 מונחים והגדרות
 "החברה" – נתיבי איילון או מי מטעמה.
""יישומון" – מערכת אפליקטיבית של החברה המאגדת את כלל פתרונות התחבורה הציבורית לרבות חברות המפעילות מערכות למתן שירותים בתחום התחבורה המשמשת את הציבור כולל פתרונות תחבורה זעירה, פתרונות חניה, שירותי הסעה ופתרונות תחבורה שיתופית.
"המציע / מציעים" – חברת שירותי תחבורה משלימה או מי מטעמה אשר עתידה להתממשק במסגרת הצעה זו ליישומון.

את מסמכי החובה יש להעביר למייל Rotemd@ayalonhw.co.il

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: מועד אחרון לשליחת הצעות יימסר בהמשך

מסמכים לעיון

קול קורא להתממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית של נתיבי איילון.pdf
06/01/2021 18:53
צפייה
עדכונים והבהרות
נספח NDA מעודכן .pdf
28/01/2021 15:20
צפייה
הודעת הבהרה מס1 - מענה לשאלות הבהרה.pdf
28/01/2021 15:21
צפייה
הודעת הבהרה מס 2 - מענה לשאלות הבהרה.pdf
24/03/2021 13:29 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: מציעים אשר ישיבו לקול קורא יידרשו להציג מערכות העומדות בתנאים הבאים:
1.1         המערכת המוצעת:
המציע נדרש להציג עמידה בתנאי המפורטים לעיל במצטבר:
1.1.1             המציע הינו בעל זיכיון שימוש בכל זכויות מערכת המציע;
1.1.2             מערכת המציע הינה זמינה להורדה לכלל הציבור לפחות 12 חודשים קלנדרים טרם אישור ההצעה;
1.1.3             מערכת מציע תומכת בפלטפורמות IOS ו- ANDROID;
1.1.4             הממשק של מערכת המציע הוא בעברית עבור מערכת IOS ו- ANDROID;
1.2         היקף פעילות מערכת המציע:
מערכת המציע הינה בעלת ניסיון בהפעלת אחד או יותר מ- 5 הקטגוריות המפורטות להלן:
1.2.1             קטגוריה א' – קורקינטים:
הפעלה של לפחות 300 יח' קורקינטים חשמליים שיתופיים;
1.2.2             קטגוריה ב' – אופניים:
הפעלה של לפחות 300 יח' אופניים חשמליים / מכניים שיתופיים;
1.2.3             קטגוריה ג' – רכבים שיתופיים:
הפעלה של 30 כלי רכב שיתופיים ו/או הפעלה של לפחות 50 רכבים להסעת המונים (לרבות מוניות שירות) ;
1.2.4             קטגוריה ד' – מוניות:
הפעלה של לפחות 100 מוניות המחוברות לאפליקציה;
1.2.5             קטגוריה ה' – חניונים:
למציע מערכת מאוחדת המאפשרת תשלום עבור חנייה ב 10 חניונים שונים;
1.3         תנאי שירות:
למציע מערך שירות תומך למערכת המוצעת המסוגל לעמוד בדרישות SLA (תנאי שירות) Service Level Agreement של טיפול בקריאה עד 5 שעות.

את מסמכי החובה יש להעביר למייל Rotemd@ayalonhw.co.il

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

ככל שלדעת המשתתפים, קיימים בקול הקורא סתירות או אי בהירויות יוכלו המשתתפים לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה באמצעות דואר אלקטרוני Rotemd@ayalonhw.co.il תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.
1.1  תשובותיה של החברה לשאלות אלו תועלנה לעמוד החברה במערכת הממוכנת, תחת לשונית הקול הקורא, ותהינה זמינות לעיון פומבי יחד עם כל יתר מסמכי הקול הקורא גם באתר האינטרנט של נתיבי איילון. על הפונים מוטלת החובה להתעדכן באתר באופן שוטף ביחס לפרסומי החברה.
1.2  מי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.
1.3  החברה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות כאמור בסעיף 10.1 לעיל, או חלקן, וכן תהא רשאית למסור התייחסותה לכלל הפונים (מבלי לנקוב בשם מי שפנה אליה), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
1.4 כל תשובה של החברה ו/או של נציגה לפונים תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך אחרת. החברה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי עובדיה, קבלני משנה מטעמה ו/או כל אדם אחר בהקשר לתנאי הקול הקורא ו/או להצעה, והקשר בין החברה לפונים יבוסס על מסמכים בכתב בלבד.
1.5  מובהר כי התייחסותה של החברה לפניות לקבלת הבהרות ו/או שינויים, אם תהא התייחסות שכזו, לפי שיקול דעת החברה, תעשה מבלי לנקוב בשם מי שפנה אליה.

עלות

: חינם