-

מכרז פומבי (מקוון) מס' 2/2021 למתן שירותי ניהול ותמיכה למערכות המחשוב והתקשורת

מכרז: 2/2021

מפרסםמכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
מכרז פומבי (מקוון) מס' 2/2021 
למתן שירותי ניהול ותמיכה למערכות מחשוב ותקשורת.

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ ( להלן : "מוריה" ו/או "המזמין"), פונה בזאת בהזמנה לקבלת הצעות למתן כלל השירותים המפורטים במסמכי ההזמנה ובכלל זה למתן שירותי ניהול ותמיכה למערכות מחשוב ותקשורת עבור מוריה ( "שירותי IT").

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 07/02/2021 12:00

מסמכים לעיון

חוברת המכרז- חלק כללי 2-2021.pdf צפייה
חוזה ספק למתן שירותים.pdf צפייה
מדריך להגשת מכרז במערכת דקל.pdf צפייה
טופס הצעה כספית.pdf צפייה
מודעה.pdf צפייה
מכתב הבהרה מס' 1.pdf צפייה
מכתב הבהרה מספר 2.pdf צפייה
מכתב הבהרה מס' 3.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
תשומת לב המציעים כי מכרז זה ינוהל במתכונת של מכרז ממוכן (מקוון). לצורך הגשת הצעה במכרז, על המציעים להסדיר מראש את רישומם במערכת המכרזים האלקטרונית (להלן : "המערכת הממוכנת")

מובהר כי לצורך הגשת הצעה יש לרכוש את מסמכי ההליך באמצעות המערכת הממוכנת, וזאת כנגד תשלום בסך 250 ש"ח (כולל מע"מ), כאשר התשלום לא יוחזר למציעים. תנאי להגשת ההצעה ע"י משתתף הוא רכישת מסמכי ההזמנה על ידיו.

רכישת מסמכי המכרז - החל מיום 5.1.2021 בשעה 12:00 בצהריים

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה - יום 14.1.2021 בשעה 12:00 בצהריים

את שאלות ההבהרה יש לעלות בלשונית "שאלות הבהרה"

מובהר, כי על אף האמור לעיל, מוריה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, וזאת בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של מוריה - www.moriah.co.il , תחת לשונית המכרז ובמערכת הממוכנת

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

14/01/2021 12:00

עלות

: 250.00 ₪