-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 63/20 למתן שירותים בתחום המדיה החברתית

מכרז: 63/20

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותים בתחום המדיה החברתית (להלן: "הפרויקט/ים"), כמפורט במסמכי המכרז.
תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של- 12 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 24.1.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש)

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 05/01/2021 12:00

מקום המפגש

: microsoft teams

מועד אחרון להגשת הצעות

: 24/01/2021 12:00

מסמכים לעיון

בריף רשתות חברתיות.pdf צפייה
מסמך א - חוברת תנאי מכרז.pdf צפייה
הסכם מתן שירותים בתחום המדיה החברתית.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - מפגש מציעים.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים 63-20 .pdf צפייה
נספחי המכרז .docx צפייה
עדכונים והבהרות
הודעת הבהרה מס2 - מענה לשאלות הבהרה 18.01.2020.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: מפגש המציעים יערך ביום 5.1.2021 המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.


הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 10.1.2021בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

10/01/2021 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

20/01/2021 14:30

עלות

: חינם