-

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) 13/20 למתן שירותי קשרי קהילה בפרויקטי חברת נתיבי איילון

מכרז: 13/20

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי קשרי קהילה במסגרת הפרויקטים השונים המבוצעים על ידי החברה (להלן: "הפרויקט/ים"), כמפורט במסמכי המכרז.

תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של- 24 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 04/01/2021 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 27/01/2021 12:00

מסמכים לעיון

מכרז קשרי קהילה - חוברת תנאי המכרז 13-20.pdf צפייה
מסמך ב' - הסכם מסגרת למתן שירותי קשרי קהילה.pdf צפייה
-הסכם לביצוע מטלה ספציפית למתן שירותי קשרי קהילה.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - מפגש מציעים.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים 13-20.pdf צפייה
נספח 7.1 -7.2 להפצה .docx צפייה
נספח ו1-ביטוח-שרותי קהילה.pdf צפייה
תעריפי-נתיבי-איילון-לנותני-שירותים-חיצוניים (1).pdf צפייה
עדכונים והבהרות
הודעת הבהרה מס2 - מענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: מפגש המציעים יערך ביום 4.1.2021 המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 20.1.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש)

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 10.1.2021 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

10/01/2021 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

17/01/2021 12:00

עלות

: חינם