-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 62/20 מכרז מסגרת לאיתור, בחינה ואספקת פתרונות טכנולוגיים לשינוע מטען באמצעות כטב"ם - מכרז משלים

מכרז: 62/20

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:   מטרתו של מכרז זה, הנה לבחון ולאפשר יישום ככל הניתן של פתרונות טכנולוגיים חדשניים באמצעותם ניתן לשנע מטענים באמצעות כטב"מ. 

המציעים במכרז יידרשו לעמוד בתנאי הסף הקבועים למכרז, וכן לקבל את אישור הוועדה המקצועית (כהגדרתה להלן) ובהמשך לכך, ככל שיוכרזו כזוכים במכרז בהתאם להוראות המכרז, ירכיבו את מאגר ספקי המסגרת, אשר מתוכם תבחר נתיבי איילון, מעת לעת ובהתאם למפורט להלן, ספק למטלת ביצוע קבועה ומוגדרת, אשר תכלול שירותי שינוע מטענים באמצעות כטב"מ. 

  יודגש, כי מכרז זה הינו מכרז משלים למכרז מסגרת 29/20 מכרז מסגרת לאיתור, בחינה ואספקת פתרונות טכנולוגיים לשינוע מטען באמצעות כטב"ם  (להלן: "המכרז המקורי") במסגרתו נבחרו 8 זוכים אשר נכנסו למאגר נותני השירותים נשוא המכרז.

 במסגרת מכרז זה מכוונת החברה להשלים את מאגר נותני השירותים בשל הגדלת נפח פעילות החברה בביצוע ניסויים באמצעות כטב"מים, ולבחור מספר נוסף של מציעים, אשר יכנסו אף הם למאגר נותני השירותים כאמור.

בהתאם לאמור מובהר כי מציע אשר הגיש מועמדתו למכרז המקורי אינו נדרש להגיש הצעתו למכרז זה, וההתקשרות עימו תימשך בהתאם להסכם המסגרת שנחתם עימו.

 למען הסדר הטוב, יובהר כי המציעים הזוכים במכרז זה נדרשים לעמוד מלוא הדרישות שבדין וכן להחזיק בכל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לצורך מתן השירותים נשוא המכרז וכי מטרתו של מרכז זה הינו בין היתר סיוע בקידום הליכי רישוי לפתרונות שיימצאו מתאימים וישימים.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 19/01/2021 12:00

מסמכים לעיון

הסכם מסגרת מכרז משלים.pdf צפייה
הסכם ספקים סטנדרטי מכרז משלים.pdf צפייה
חוברת תנאי מכרז משלים 62-20 לפרסום 29.12.pdf צפייה
E-Tender (Online) No. 62-20 publish version.pdf צפייה
Tender 62-20 Agreement For the Provision of Cargo Transport Services via UAV publish version .pdf צפייה
Tender No. 62-20 framework agreement publish version.pdf צפייה
מעודכן - הודעת הבהרה לפרסום.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 2 - דחיית מועד הגשה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
1.1  המציע הינו תאגיד (חברה או שותפות) או עוסק מורשה או מיזם משותף (כהגדרתו להלן); 
1.2  המציע ו/או קבלן משנה עמו קשור המציע הינו בעל רישיון בתוקף להפעלה מסחרית של כלי טיס בלתי מאויש מאת רשות התעופה האזרחית.
1.3  בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976. 
1.4    אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

הגדרות ביחס לתנאי הסף שלעיל:
  א.         "מיזם משותף" (Joint Venture): שותפות של שני גופים משפטיים או יותר, כאשר כל אחד מהם  אחראי כלפי החברה, יחד ולחוד, להתחייבויות המציע (המיזם המשותף) בהתאם למסמכי המכרז. למען הסר ספק, מובהר כי כל חבר במיזם המשותף רשאי להשתתף בהצעה אחת בלבד.הצעה שתוגש על ידי מיזם משותף תיחתם על ידי מורשה/י החתימה של כל אחד מחברי המיזם המשותף בצירוף חותמת של כל אחד מחברי המיזם המשותף.
ב.          "קבלן משנה": תאגיד, בין שהתאגד כדין במדינת ישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל ובין אם לאו, הקשור עם המציע בהסכם התקשרות, לפיו יעניק חלק מהשירותים נשוא המכרז, ואשר יעמוד בתוקפו לאורך כל תקופת ההתקשרות בין נתיבי איילון לבין המציע, ככל שיוכרז כזוכה במכרז. 

תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות בין החברה למציעים שיוכרזו כזוכים תהא ל- 24 חודשים. לחברה תהא נתונה האופציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת, הכל כמפורט בהסכם המסגרת.

לוחות זמנים
לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן:
פרסום המכרז
-
21/12/2020
-
המועד האחרון לשאלות הבהרה
-

 05/01/2021 בשעה 12:00

-
המועד האחרון להגשת ההצעות
-
19/01/2021 בשעה 12:00הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב עד המועד המפורט בסעיף 1.8 בחוברת תנאי המכרז, באמצעות הלשונית הייעודית במערכת הממוכנת, תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.

יובהר כי לצורך הגשת שאלות ההבהרה, יש להירשם למערכת הממוכנת כמפורט בסעיף 3 למכרז.

תשובותיה של החברה לפניות המציעים תועלנה לעמוד המכרז במערכת הממוכנת, תחת לשונית המכרז, ותהינה זמינות לעיון המציעים יחד עם כל יתר מסמכי המכרז. על המציעים מוטלת החובה להתעדכן באתר באופן שוטף ביחס לפרסומי החברה בקשר עם המכרז.

 יודגש, כי בתום המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה, המערכת תהיה נעולה בפני הגשת שאלות הבהרה. אין להגיש שאלות הבהרה בכל אופן אחר מאשר כמפורט לעיל ובאמצעות המערכת הממוכנת כאמור.

  מי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.

 החברה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות, או חלקן, וכן תהא רשאית למסור התייחסותה לכלל המציעים (מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

  הבהרות ושינויים
החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של משתתפי המכרז במערכת הממוכנת, תחת לשונית המכרז. באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף בנוגע לשינויים, התיקונים וההבהרות שיתפרסמו בקשר עם המכרז במערכת הממוכנת כאמור.
לפי שיקול דעתה, ככל ששינויים כאמור הנם מהותיים ומחייבים לדעתה דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, תהא החברה רשאית להודיע על דחיית מועד זה, בהודעה אשר תועבר לכלל המציעים.
כל תשובה של החברה ו/או של נציגה למציע תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך אחרת. החברה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי עובדיה, קבלני משנה מטעמה ו/או כל אדם אחר בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה, והקשר בין החברה למציעים יבוסס על מסמכים בכתב בלבד.
  מובהר כי התייחסותה של החברה לפניות המציעים לקבלת הבהרות ו/או שינויים, אם תהא התייחסות שכזו, לפי שיקול דעת החברה, תעשה מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה.
 על המציעים לאשר קבלת הודעה ו/או תשובה מהחברה בתוך יומיים ממועד קבלתה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

05/01/2021 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

14/01/2021 10:00

עלות

: חינם