-

מכרז 58/20 למתן שירותי אחזקה, שדרוג והקמה של מערך מתקנים ומערכות ווידאו עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 58/20

תחום

: אחר

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן הקמה, שדרוג ואחזקה של מערך מתקנים ומערכות ווידאו ("המתקנים"), כמפורט במסמכי המכרז.


מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 27/12/2020 14:30

מקום המפגש

: microsoft teams

מועד אחרון להגשת הצעות

: 24/01/2021 12:00

מסמכים לעיון

מפרט אחזקה.pdf צפייה
מפרט טכני.pdf צפייה
חוברת תנאי המכרז.pdf צפייה
כתב כמויות.pdf צפייה
מסמך ב - הסכם התקשרות.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - מפגש מציעים.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים 58-20.pdf צפייה
כתב כמויות מעודכן.pdf צפייה
מפרט אחזקה מעודכן.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
הודעת הבהרה 2.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

מפגש המציעים יערך ביום 27.12.2020 בשעה 14:30. המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

 הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 24.1.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 3.1.2021 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

03/01/2021 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

10/01/2021 12:00

עלות

: חינם