-

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 55/20 לרכישה, התקנה, ותחזוקה של מערכות טכנולוגיות לשיפור בטיחות משתמשי הדרך בנתיב תחבורה ציבורית

מכרז: 55/20

תחום

: אחר

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לרכישה, התקנה, ותחזוקה של מערכות טכנולוגיות לשיפור בטיחות משתמשי הדרך בנתיב תחבורה ציבורית (להלן: "הפרויקט/ים"), כמפורט במסמכי המכרז.

תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של- 12 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת

מפגש המציעים יערך ביום 10.12.2020המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 24.1.2021 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש)

מפגש מציעים וירטואלי

: 10/12/2020 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 24/01/2021 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א - חוברת תנאי מכרז מכרז 55-20 בטיחות בנתצ.pdf צפייה
מסמך ב - הסכם מסגרת.pdf צפייה
מסמך ג - הסכם פרטני.pdf צפייה
מסמך ד - מכרז 55-20 בטיחות בנתצים - קונספט ניסוי.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - מפגש מציעים.pdf צפייה
פרוטוקול ישיבת מציעים.pdf צפייה
מכרז מס_ 55_20- מענה לשאלות הבהרה (002).pdf צפייה
הודעת הבהרה בנוגע למסמכים נדרשים להצעה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon . המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.


הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 20.12.2020 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

20/12/2020 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

07/01/2021 12:00
מפגש המציעים החל. בכדי להשתתף בו - עליך לבצע כניסה למערכת על ידי שם משתמש וסיסמא שברשותך

עלות

: חינם