-

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 49/20 למתן שירותי צילום אתרי עבודה עבור חברת נתיבי איילון

מכרז: 49/20

תחום

: אחר

מפרסם המכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי צילום אתרי עבודה עבור חברת נתיבי איילון (להלן: "הפרויקט/ים"), כמפורט במסמכי המכרז

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 15/10/2020 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 08/11/2020 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א - חוברת תנאי מכרז 49-20 מצלמות באתרים.pdf צפייה
מכרז צילום אתרים - נספח ג.pdf צפייה
עותק של חוברת מענה ליכולות הטכניות.xlsx צפייה
הודעת הבהרה מס 1- עדכון בנוגע לקיום מפגש המציעים.pdf צפייה
הסכם נתיבי איילון צילום אתרי עבודה..pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של- 24 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת

מפגש המציעים יערך ביום 15.10.2020 בשעה 12:00 . ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה. 
 

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 8.11.2020 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 22.10.2020 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

22/10/2020 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

03/11/2020 12:00

עלות

: חינם