-

מכרז מסגרת 51/20 לאיתור, בחינה והפעלת מערך שאטלים ציבוריים ימיים בישראל - A Framework Tender for Locating, Examining, and Operating an Array of Public Sea Shuttle Ferries in Israel

מכרז: 51/20

תחום

: אחר

מפרסם המכרז

: נתיבי איילון בע"מ

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 27/10/2020 13:00

מקום המפגש

: מקוון - פרטים בהודעת הבהרה מס' 1

מועד אחרון להגשת הצעות

: 23/11/2020 12:00

מסמכים לעיון

חוברת מכרז שאלים ימיים - לפרסום.pdf צפייה
הסכם מסגרת שאטלים ימיים.pdf צפייה
מסמך ג מענה טכני וניקוד איכות.pdf צפייה
TENDER 51-20 - VOL1.pdf צפייה
TENDER 51-20- VOL3.pdf צפייה
מסמך ג - להשלמה על ידי המציע.pdf צפייה
5120 Clarification No.1.pdf צפייה
5120 הודעת הבהרה ראשונה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים במסמכי המכרז. את כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים והאסמכתאות, יש להוריד בלשונית הייעודית לכך במערכת הממוכנת. על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז. לאחר צירוף, מילוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג: מסמכי חובה, פרוטוקול מפגש מציעים, מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה), מסמך מענה טכני, הודעות נוספות ומסמכי רשות.

Ayalon Highways Co. Ltd. (hereinafter: "The Company" or "Ayalon Highways") hereby invites the receipt of proposals for entering into a framework agreement to locate, examine, and operate an array of public sea shuttle ferries in Israel, as follows:

1.       This Tender will be conducted as a web-based e-tender as per the provisions of Regulation 19 C of the Mandatory Tender Regulations 5753 - 1993. Accordingly, bidders must submit their tender proposals through the electronic tender system operated and maintained by the "Dekel" Company ("the E-Tender System"). Proposals not submitted through the E-Tender System will not be accepted.

2.       Attached Documents and References The Bidders will attach to their proposals all the required documents and certificates that show proof of compliance with the threshold conditions, as detailed in the Tender Documents, including all of the documents and certifications required in the Tender Documents. The Bidders will print and fill out all of the tender documents as per the guidelines detailed in the Terms of Tender Volume. After filling out and signing the documents and adding all of the required documents, the documentation is to be scanned at a quality that enables comfortable reading and their submission in the designated tab in the Dekel System.

3.       The Tender Documents may be downloaded from the Company's website at www.ayalonhw.co.il under the tab "Tenders and Contracts" on the home page and the e-tender website at https://bids.dekel.co.il/ayalon. The documents contain a detailed description of the Tender and its conditions, as well as the wording of the Agreements that will be signed with the Awardees, and the terms of the contract. In any case of a contradiction between the wording in this announcement, and the wording of the Tender Documents, the wording of the latter will prevail.


הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

 
פרסום המכרז
-
15.9.2020
 

מפגש מציעים מקוון (ההשתתפות אינה חובה. פרטי המפגש יפורסמו באתר דקל ובאתר החברה)

-
27.10.2020 בשעה 13:00
 
המועד האחרון לשאלות הבהרה
-
03.11.2020 בשעה 12:00
 
המועד האחרון להגשת ההצעות
-
23.11.2020 בשעה 12:00

       Submitting Proposals. The proposals are to be submitted no later than November 23rd 2020, until 12:00 at noon, through use of the E-Tender System. Any proposal not submitted through the E-Tender System by the deadline noted above will not be accepted. It should be clarified that the submission of proposals to the Tender will be done solely in the electronic format as detailed

above, and no proposal submission by any other means will be permitted (unless expressly stated otherwise).

       An online Bidders gathering will be held on October 20 2020, until 12:00 at noon. Details concerning the gathering will be conveyed on the Ayalon Highways and Dekel Co. websites at the addresses listed above. Attendance at the gathering is not compulsory.

Referrals for Receiving Clarifications. The Bidders are entitled to appeal in writing, by no later than November 3rd 2020, until 12:00 at noon, utilizing the designated tab on the online Tender web page, providing details concerning identity and contact information for a response with regards to clarifications concerning any contradictions, discrepancies, or ambiguities concerning the precise meaning of any section or detail whatsoever in the Tender documents.  

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

03/11/2020 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

19/11/2020 12:00
מפגש מציעים וירטואלי: 27/10/2020 13:00

עלות

: חינם