-

מכרז 27/20 לביצוע עבודות הקמה, אחזקה ותפעול שוטף של תשתיות מערכת סיבים אופטיים

מכרז: 27/20

תחום

: אחר

מפרסם המכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לביצוע עבודות הקמה, אחזקה ותפעול שוטף של תשתיות מערכת סיבים אופטיים (להלן: "תשתיות מערכת סיבים אופטיים"), כמפורט במסמכי המכרז

תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל-24 חודשים קלנדריים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 03/09/2020 12:00

מקום המפגש

: microsoft teams

מועד אחרון להגשת הצעות

: 08/11/2020 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א - חוברת תנאי מכרז 27-20 סיבים אופטיים.pdf צפייה
מפרט טכני.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 1- עדכון בנוגע לקיום מפגש המציעים.pdf צפייה
מסמך ד_כתב כמויות_מכרז סיבים אופטיים - עותק מוגן.xlsx צפייה
מכרז 27-20 סיבים אופטיים-פרוטוקול מפגש מציעים --.pdf צפייה
מסמך ב - הסכם מסגרת קבלני.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 2 מענה לשאלות הבהרה - 17.9.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

מפגש המציעים יערך ביום 3.9.2020 המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 8.11.2020 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש)

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 18.10.2020 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

18/10/2020 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

01/11/2020 12:00
מפגש המציעים החל. בכדי להשתתף בו - עליך לבצע כניסה למערכת על ידי שם משתמש וסיסמא שברשותך

עלות

: חינם