-

מכרז 21/20 לאספקת אביזרי קצה, הקמה, התקנה ותפעול של מערכות הכוונה אדפטיבית ברמזורים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 21/20

תחום

: אחר

מפרסם המכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לאספקה, התקנה, אינטגרציה ותחזוקה של ציוד ניטור וחישה לרכבים, כדלקמן:

מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. בהתאם לכך, על המציעים להגיש את הצעתם למכרז באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת"). לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

 מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.

את נספח הצעת המחיר יש להעלות כקובץ ההגשה נספח 2.1


1.       This Tender will be conducted as a web-based e-tender as per the provisions of Regulation 19 C of the Mandatory Tender Regulations 5753 - 1993. Accordingly, bidders must submit their tender proposals through the electronic tender system operated and maintained by the "Dekel" Company ("the E-Tender System"). Proposals not submitted through the E-Tender System will not be accepted.

2.       The Period of the Contract: The period of the contract with the Supplier will be for a period of 24 months from the date of the Agreement's signing. Ayalon Highways is hereby granted the right of choice (option), at its sole discretion, to extend the contract period for five additional 12-month periods, each.

3.       Threshold Conditions: As per that outlined in the Tender volume.

Bidders' attention should be directed to the definitions and clarifications contained in the Tender Documents.

4.       Attached Documents and References The Bidders will attach to their proposals all the required documents and certificates that show proof of compliance with the threshold conditions, as detailed in the Tender Documents, including all of the documents and certifications required in the Tender Documents. The Bidders will print and fill out all of the tender documents as per the guidelines detailed in the Terms of  Tender Volume. After filling out and signing the documents and adding all of the required documents, the documentation is to be scanned at a quality that enables comfortable reading and their submission in the designated tab in the Dekel System.

5.       The Tender Documents may be downloaded from the Company's website at www.ayalonhw.co.il under the tab "Tenders and Contracts" on the home page and the e-tender website at https://bids.dekel.co.il/ayalon. The documents contain a detailed description of the Tender and its conditions, as well as the wording of the Agreements that will be signed with the Awardees, and the terms of the contract. In any case of a contradiction between the wording in this announcement, and the wording of the Tender Documents, the wording of the latter will prevail. 


מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 03/11/2020 12:00

מסמכים לעיון

הסכם מטלה - סל שירותים 1.pdf צפייה
הסכם מטלה - סל שירותים 2.pdf צפייה
הסכם מסגרת - כל הסלים.pdf צפייה
חוברת תנאי המכרז מערכת אדפטיבית רמזורים - לפרסום.pdf צפייה
נספח ב2 - סל 4.pdf צפייה
נספח ביטוח - סל שירותים 1.pdf צפייה
נספח ביטוח - סל שירותים 2.pdf צפייה
מסמך פירוט טכני.pdf צפייה
מסמך מתודולוגיה.pdf צפייה
נספח 2.1 הצעת המחיר.pdf צפייה
נספח ביטוח - סל שירותים 3.pdf צפייה
הסכם מטלה - סל שירותים 3.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 1- קישור למפגש המציעים.pdf צפייה
נספח ב3 דרישות לסימולציה ולניסוי המעשי.pdf צפייה
Tender Conditions - English non-binding.pdf צפייה
framework contract non binding translation.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים-.pdf צפייה
מצגת כנס ספקים רמזורים עברית.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 2 - מענה לשאלות הבהרה , דחית המועד להגשת הצעות,מועד נוסף להבהרות.pdf צפייה
טופס הצעת המחיר לסלים 2 ו 3 מעודכן.pdf צפייה
Clarification Notification No. 2.pdf צפייה
Appendix A’ Updated Price Quotation Form.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 3 - מכרז 21-20.pdf צפייה
נספח ב1 - מעודכן אחרי שאלות הבהרה.pdf צפייה
חוברת תנאי המכרז מערכת אדפטיבית רמזורים - לאחר שאלות הבהרה .pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם הספק תהא לתקופה של 24 חודשים מיום חתימת ההסכם. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 5 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

  צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים במסמכי המכרז. על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז. לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודית במערכת דקל.

הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום  3.11.2020 עד השעה 12:00  בצהריים, באמצעות המערכת הממוכנת. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. מובהר כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין אחרת במפורש1.       Submitting Proposals. The proposals are to be submitted no later than November 3rd, 2020, at noon, through use of the E-Tender System. Any proposal not submitted through the E-Tender System by the deadline noted above will not be accepted. It should be clarified that the submission of proposals to the Tender will be done solely in the electronic format as detailed above, and no proposal submission by any other means will be permitted (unless expressly stated otherwise).


2.       Referrals for Receiving Clarifications. The Bidders are entitled to appeal in writing, by no later than October 15th , 2020, at noon, utilizing the designated tab on the online Tender web page, providing details concerning identity and contact information for a response with regards to clarifications concerning any contradictions, discrepancies, or ambiguities concerning the precise meaning of any section or detail whatsoever in the Tender documents. 

4.       The Company reserves the right to reject any or all proposal(s), all at its sole and final discretion, and as per the provisions of the Tender, and the law.

5.       The Company is entitled, at its sole discretion, to negotiate or not to negotiate with the Bidders (or any of them).

6.       It is hereby clarified that the execution of the tendered works is contingent upon receiving budgetary approval. הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 15.10.2020,באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון, תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

15/10/2020 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

29/10/2020 12:00

עלות

: חינם