-

קול קורא מקוון 60/24 לבחירת פתרונות טכנולוגיים חדשניים במסגרת מסלול התמיכה בחדשנות טכנולוגית של רשות החדשנות בשיתוף חברת נתיבי איילון בע"מ

קול קורא: 60/24

מפרסם קול קורא

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי הקול קורא המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מבקשת לאתר יוזמות  מחברות טכנולוגיה ישראליות, ולבחון אפשרות לביצוע תכניות הרצה באתריה השונים של החברה, במסגרת הפרויקטים השונים אותם היא מבצעת ותוך שימוש בנתונים, יכולות או מידע הנמצא ברשותה , הכל כמפורט להלן.
 
לצורך כך, מזמינה החברה את חברות הטכנולוגיה הרלוונטיות (להלן: "הפונים") לפנות לחברה בבקשה לבצע פיילוט לפתרונות טכנולוגיים בהתאם לתחומים המפורטים בסעיף 1.3.2 למסמכי הקול הקורא להלן (להלן: "בקשה" או "פניה"). מבין הפניות שיתקבלו, תבחן החברה, לפי שיקול דעתה וצרכיה, אפשרות להתקשר עם מי מהפונים (אחד או יותר) בהסכם התקשרות לעריכת פיילוט וכן אפשרות לצורך שיתוף פעולה עתידי.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 22/07/2024 12:00

מסמכים לעיון

הסכם התקשרות לבחירת פתרונות טכנולוגיים חדשניים במסגרת מסלול התמיכה בחדשנות טכנולוגית של רשות החדשנות בשיתוף חברת נתיבי איילו.pdf
01/07/2024 19:16 - חובה
צפייה
קול קורא 60-24רשות החדשנות.pdf
01/07/2024 19:17 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

  כל אחד מהמשתתפים בפניה רשאי לפנות בכתב לקבלת הבהרות ביחס לפניה זו, עד ליום 10.7.2024 השעה 12:00 באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד ההליך באתר המקוון, תוך הפניה לסעיף או לנושא שלגביו מבוקשת ההבהרה, ופירוט זהותו ופרטיו למענה. תשובותיה של נתיבי איילון תופצנה לכלל המציעים, תוך השמטת זהותו ופרטיו של הפונה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

10/07/2024 12:00

עלות

: חינם