-

קול קורא להרחבת מאגר יועצים של הרכש ואספקה

מכרז: קול קורא להרחבת מאגר יועצים

תחום

: יועצים

מפרסם מכרז

: עירית ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: בכל שלבי המכרז ניתן לפנות למכרז התמיכה
בטלפון 04-8145400 או בדוא"ל bids@dekel.co.il

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 25/07/2024 12:00

מסמכים לעיון

קול קורא להרחבת מאגר היועצים של הרכש 2024.pdf
16/06/2024 13:43 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
ilovepdf_merged (53).pdf
25/06/2024 08:50 - תשובות הבהרה - חובה
צפייה
דחיית מועדים מאגר יועצים.pdf
11/07/2024 12:56 - תשובות הבהרה - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ניתן להגיש קובץ אחד בלבד (PDF)- על המציע לסרוק את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידו, לרבות נספחי המכרז, קובצי ההבהרות ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף באמצעות "טען קובץ" בתיבת המכרזים הממוכנת

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד למועד הקבוע ב- "טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז" באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.
יובהר כי לצורך הגשת שאלות הבהרה, יש להירשם למערכת הממוכנת כמפורט לעיל.
תשובותיה של העירייה לפניות המציעים תועלנה לעמוד המכרז במערכת הממוכנת, תחת לשונית המכרז, ותהינה זמינות לעיון המציעים יחד עם כל יתר מסמכי המכרז. על המציעים מוטלת החובה להתעדכן באתר באופן שוטף ביחס לפרסומי העירייה בקשר עם המכרז.
יודגש, כי בתום המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה, המערכת תהיה נעולה בפני הגשת שאלות הבהרה. אין להגיש שאלות הבהרה בכל אופן אחר מאשר כמפורט לעיל ובאמצעות המערכת הממוכנת כאמור

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

04/07/2024 15:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

17/07/2024 15:00

עלות

: חינם