מכרז ממוכן (מקוון) מס' 39/20 לקבלת שירותי תשתיות תמסורת ושירותי אינטרנט (ISP) עבור שלב הניסוי לבחינת מערכות לספירת נוסעים עבור חברת נתיבי איילון

מכרז: 39/20
תחום: אחר
מפרסם המכרז: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים
תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים):

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לקבלת שירותי תשתיות תמסורת ושירותי אינטרנט (ISP) עבור שלב הניסוי לבחינת מערכות לספירת נוסעים עבור חברת נתיבי איילון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

1.         מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. בהתאם לכך, על המציעים להגיש את הצעתם למכרז באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת"). לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

2.         תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

3.         תנאי סף: רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים המופיעים בחוברת המכרז.

מפגש מציעים : לא נקבע מפגש
מועד אחרון להגשת הצעות: 09/07/2020 12:00
מסמכים לעיון:
מסמך א - חוברת תנאי המכרז.pdf צפייה
מסמך ב' - הסכם התקשרות.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - מענה לשאלות הבהרה ודחית מועד הגשה.pdf צפייה
חוברת מכרז מעודכנת.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP
הסבר למסמכים:

         צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים במסמכי המכרז. את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית הייעודית לכך במערכת הממוכנת. על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז. לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג: מסמכי חובה, מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה), הודעות נוספות ומסמכי רשות.

      


הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

        פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 10.6.2020, באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון, תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

        מפגש מציעים מקוון יתקיים ביום 16.6.2020 בשעה 13:00פרטים לגבי קיום המפגש יימסרו באמצעות אתר האינטרנט של החברה ואתר דקל, בכתובות הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.


מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 10/06/2020 12:00
מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה: 08/07/2020 12:00
מפגש המציעים החל. בכדי להשתתף בו - עליך לבצע כניסה למערכת על ידי שם משתמש וסיסמא שברשותך

עלות: חינם

השתתף/י
צ'ט (תמיכה טכנית)