-

מכרז פומבי מספר 15.2024 עבודות סלילת כבישים, הסדרי בטיחות ותנועה ופיתוח תשתיות ברחבי העיר ירושלים

מכרז: 15-2024

תחום

: דרכים, כבישים ותשתיות

מפרסם מכרז

: עירית ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

עיריית ירושלים (להלן: "המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות למכרז פומבי מספר 15.2024 עבודות סלילת כבישים, הסדרי בטיחות ותנועה ופיתוח תשתיות ברחבי העיר ירושלים  כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.

בכל שלבי המכרז ניתן לפנות למכרז התמיכה
בטלפון 04-8145400 או בדוא"ל bids@dekel.co.il


הגשת הצעות החל מ

: 07/07/2024 15:00

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 16/07/2024 12:00

הסבר למסמכים

:

הגשת ההצעה למכרז הינה פיזית בלבד (לא באופן מקוון )

את ההצעה יש להגיש עד למועד הנקוב בפרק 1 "טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז". את ההצעה יש להניח בתיבת המכרזים הנמצאת במחלקת המכרזים כיכר ספרא בניין 1 קומה 2 חדר 289 בין השעות 09:00-12:00 בלבד.


 

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד למועד הקבוע ב- "טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז" באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.
יובהר כי לצורך הגשת שאלות הבהרה, יש להירשם למערכת הממוכנת כמפורט לעיל.
תשובותיה של העירייה לפניות המציעים תועלנה לעמוד המכרז במערכת הממוכנת, תחת לשונית המכרז, ותהינה זמינות לעיון המציעים יחד עם כל יתר מסמכי המכרז. על המציעים מוטלת החובה להתעדכן באתר באופן שוטף ביחס לפרסומי העירייה בקשר עם המכרז.
יודגש, כי בתום המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה, המערכת תהיה נעולה בפני הגשת שאלות הבהרה. אין להגיש שאלות הבהרה בכל אופן אחר מאשר כמפורט לעיל ובאמצעות המערכת הממוכנת כאמור

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

01/07/2024 15:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

07/07/2024 15:00

עלות

: חינם