-

מכרז 6/24- לביצוע מאסף ביוב עציונה

מכרז: 6/24

מפרסם מכרז

: תאגיד מי שמש בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

מכרז 6/24 ביצוע מאסף ביוב עציונה

הגשת הצעות החל מ

: 29/07/2024 12:00

מפגש מציעים (חובה) בתאריך

: 05/06/2024 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 31/07/2024 12:00

מסמכים לעיון

פתיח מנהלי- מכרז 6-24- ביצוע מאסף ביוב עציונה.pdf
05/06/2024 14:51 - חובה
צפייה
עציונה- מוקדמות.pdf
05/06/2024 14:52 - חובה
צפייה
עציונה מפרטי טכני ונספחים -6890-14.pdf
05/06/2024 14:52 - חובה
צפייה
מצגת לסיור קבלנים- עציונה - 05.06.24.pdf
05/06/2024 14:53 - חובה
צפייה
תוכניות.zip
05/06/2024 15:02 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
כתב_כמויות_למכרז_עציונה_מאי_יוני_24_06062024_112700.pdf
06/06/2024 11:30
צפייה
כתב כמויות - אקסל.xlsx
19/06/2024 15:16
צפייה
מאסף עציונה - סיכום מפגש וסיור קבלנים מיום 5.6.24.pdf
25/06/2024 07:58 - חובה
צפייה
מענה מס 1 לשאלות הבהרה - מכרז עציונה.pdf
25/06/2024 13:30 - חובה
צפייה
הבהרה מס 2 - מכרז 6-24 מאסף ביוב עציונה.pdf
30/06/2024 11:43 - חובה
צפייה
הבהרה מס 3 - מכרז 6-24 מאסף ביוב עציונה.pdf
17/07/2024 09:00 - חובה
צפייה
נספח ד- נוסח ערבוויות מעודכן- הבהרה 3.pdf
17/07/2024 09:01 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

 אופן הגשת ההצעות מכרז ממוכן (מקוון)

·         מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993 .המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי את הערבות הבנקאית בלבד יש להגיש באמצעות מסירה ידנית לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד כמתואר לעיל ולהלן.

·         כל המעוניין להשתתף במכרז, נדרש להירשם מראש במערכת הממוכנת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת הממוכנת אשר יפורסם באתר מי שמש תחת לשונית "מכרזים" בשורת המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לפני המועד האחרון להגשת הצעות / שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות. ההרשמה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז, מובהר בזאת כי כל פרסומי התאגיד במערכת המקוונת/במיילים יחייבו את כלל המשתתפים.

·         יובהר כי ככל שהמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

·         לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

·         ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם מחלקת התמיכה של דקל בפרטי ההתקשרות המפורטים בהמשך ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה. באחריותו הבלעדית של המציע לוודא זמן מספיק מראש כי הרישום למכרז בוצע כהלכה וכי ניתנה לו גישה למערכת הממוכנת לשם השתתפותו בהליך, והמציע מוותר בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה כלפי התאגיד בדבר היעדר אפשרות של המציע להגיש את שאלות ההבהרה / הצעתו במועד באמצעות המערכת הממוכנת כאמור.

·         מאחר ורק מציע שביצע רישום מוקדם למכרז והצטייד באמצעי הזיהוי כנדרש יהיה רשאי להגיש את שאלות הבהרה להליך / הצעתו במכרז, לא תתקבל כל טענה לפיה נמנע מהמציע להגיש את שאלותיו / הצעתו במועד בשל כל סיבה שהיא, לרבות בשל תקלה טכנית, העדר חיבור אינטרנטי מתאים או חוסר זמינות של הסיוע הטכני בביצוע הרישום. על המציע לחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז הכולל בין היתר את הפתיח המנהלי, מפרט טכני, חוזה, טופס ההצעה ורשימת התכניות שתהווה אסמכתא שהמציע אכן בדק והבין את התוכניות שצורפו למכרז זה (במקום צרוף תוכניות חתומות ע"י המציע) לרבות נספחי המכרז כולו גם בעמודים בהן לא מופיע מקום לחתימה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לשמות המסמכים המוגדרים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף ותנאי האיכות, לסרוק את כל המסמכים ולהגישם דרך המערכת המקוונת  בקבצי PDF בלבד!

·         לאחר שלב טעינת מסמכי החובה יש ללחוץ על "עבור לטופס ההצעה" ולהגיש במערכת המקוונת את ההצעה הכספית.

·         על המציע להגיש את הערבות הבנקאית בלבד במעטפה הנושאת את שם ומספר המכרז. את המעטפה יש להכניס לתיבת ההצעות במשרדי התאגיד, רחוב יגאל אלון 1 בית שמש, עד למועד האחרון להגשת ההצעות.

·      את הצעת המחיר יש למלא במערכת המקוונת של דקל מכרז בהצעה הכספית.

·      בכל שאלה טכנית ניתן לפנות למרכז התמיכה של חברת דקל : בדוא"ל: info@dekel.co.il או בטל':04-8145400.

·      הצעה שהוגשה על ידי המשתתף במכרז תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה למשך תקופה של 120 יום מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.

·      מובהר בזאת למען הסר ספק, כי כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז יהיו על המציע בלבד.

·               על המציע לשלם דמי השתתפות עבור עלות הפקת המכרז במשרדי התאגיד רחוב יגאל אלון 1 בית שמש (להלן: "משרדי התאגיד") או בטל' 1800-84-8888 (שלוחה 2) בימים א'-ה', בין השעות 9:00-15:00, מומלץ לתאם מראש בטלפון 02-5454230, סך של 20,000 ₪ לא כולל מע"מ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא).

ניתן לשלם עד 25 ביוני 2024 בשעה 12:00, מציע שלא שילם עד תאריך זה לא יוכל להגיש הצעה למכרז.


הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

הבהרות ושינויים

·                  התאגיד רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרשומים במייל רכזת המכרזים בתאגיד לצורך מכרז זה מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על-פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.

·                   אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו או טעות סופר במלל/מספרים, המציע רשאי לפנות בכתב באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז לא יאוחר: מיום 11.7.24 בשעה 12:00 יודגש כי לצורך הגשת השאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

·                  תשובות יועלו למערכת המקוונת ובאחריות המציעים להתעדכן במערכת המקוונת באופן שוטף , המערכת תשלח למשתתפים שנרשמו למכרז מייל עדכון על התשובות שהועלו למערכת. מסמכי התשובות וכן כל שינוי ו/או תיקון כאמור לעיל, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן.

·                   למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי התאגיד אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן: "הבהרות") יחייבו את התאגיד. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

11/07/2024 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

15/07/2024 19:30

עלות

: 23,400.00 ₪