-

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 2/24 למתן שירותי יעוץ בטיחות בעבודה (ממונה בטיחות בעבודה) בפרויקטים של החברה, עבור חברת נתיבי אילון בע"מ

מכרז: 2/24

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי יעוץ בטיחות בעבודה  (ממונה בטיחות בעבודה) לפרויקטים של  חברת נתיבי איילון והפעלתם, בהתאם לצרכי החברה כפי שיהיו מעת לעת, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

הגשת הצעות החל מ

: 09/07/2024 12:00

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 11/07/2024 12:00

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה, עד המועד הנקוב במסמכי המכרז, באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.

יובהר כי לצורך הגשת שאלות הבהרה, יש לבצע רישום מראש למערכת הממוכנת. 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

19/06/2024 12:00

עלות

: חינם