-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 52/24 לרכישת ביטוחים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 52/24

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון" או "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לרכישת מערך הביטוחים הנדרש עבור החברה לתקופה שמיום 01.08.2024 ועד ליום 30.11.2025 (עם אופציות להארכת תקופת ההתקשרות, כמפורט להלן), הכל כמפורט במסמכי המכרז.

הגשת הצעות החל מ

: 09/07/2024 12:00

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 18/07/2024 12:00

מסמכים לעיון

חוברת תנאי מכרז.pdf
30/05/2024 12:59 - חובה
צפייה
מפרט ביטוח סופי.pdf
30/05/2024 12:59 - חובה
צפייה
נתיבי איילון-ניסיון תביעות .pdf
30/05/2024 12:59 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
טופס הצעת מחיר מכרז ביטוחים.xlsx
30/05/2024 15:33
צפייה
הודעת הבהרה 1 - עדכון מועד הגשה.pdf
08/07/2024 13:50 - חובה
צפייה
הודעת הבהרה 2 - מענה לשאלות הבהרה.pdf
11/07/2024 12:13 - חובה
צפייה
1360807 מפרט ביטוח לאחר קבלת השינויים.pdf
11/07/2024 15:29 - חובה
צפייה
1360808 מפרט ביטוח כולל שינויים במהדורת שינויים.pdf
11/07/2024 15:29
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה יד המועד האחרון להגשת הבהרות כאמור בסעיף 1.7 לעיל בלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, מסמך ב' מפרט הביטוחים או מסמך ג' בעניין ניסיון תביעות) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

25/06/2024 12:00

עלות

: חינם