-

להתקשרות בהסכם לביצוע ו/או להשלמת עבודות (1) בינוי ופיתוח שונות באולפנה מגרש 3001 בקרית חינוך בשילה (2) פיתוח בכביש גישה וסביבה בטוחה לקרית חינוך בשילה (3) פיתוח בבית ספר יסודי מגרש 3000 בקרית חינוך שילה (4) בינוי ופיתוח של מתחם מסחרי מגרש 3001 בקרית חינוך בשילה

מכרז: 06.24

תחום

: עבודות פיתוח

מפרסם מכרז

: חברה כלכלית בנימין בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז להתקשרות לביצוע עבודות פיתוח ובינוי בקריית חינוך שילה ע"פ הפירוט:
1. השלמות בינוי ופיתוח שונות באולפנה בקרית חינוך בשילה.
2. פיתוח בכביש גישה וסביבה בטוחה  לקרית חינוך בשילה כולל תיקונים נדרשים של עבודות קבלנים קודמים.
3. השלמות פיתוח בבית ספר יסודי בשילה מגרש 3000 (אופציונאלי למימוש על ידי החברה).
 4. בינוי ופיתוח של מתחם מסחרי בקרית חינוך בשילה מגרש  (3001 אופציונאלי למימוש על ידי החברה).

המכרז הוא מכרז מקוון דרך מערכת דקל בו מבוקשת אחוז הנחה לכתב כמויות שמופיע בלשונית סעיפים. לא ניתן להגיש אחוז הנחה שלילי.
את ההצעה יש להגיש דרך המערכת המקוונת בלבד ולצרף את מסמכי החובה של המכרז חתומים ע"י המציע.

הגשת הצעות החל מ

: 16/05/2024 13:30

מפגש מציעים (חובה) בתאריך

: 12/05/2024 10:00

מקום המפגש

: שילה

מועד אחרון להגשת הצעות

: 22/05/2024 12:00

הסבר למסמכים

: מסמכי המכרז הם:
1. חוברת מכרז הכוללת את כל מסמכי החובה 
2. תוכניות לביצוע
3. מפרטים לאומדנים
4. אומדן כתב כמויות 
5. פרוטוקול סיור קבלנים
6. מודעה לפרסום

יש לצרף את כל החומר החתום להצעת המציע

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

יש להגיש שאלות במערכת המקוונת עד לתאריך 16.5.
מענה לשאלות יהיה באמצעות המערכת המקוונת עד לתאריך 19.5

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

16/05/2024 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

19/05/2024 16:00

עלות

: 5,000.00 ₪