-

ביצוע עבודות להתקנת גדר בטחון חשמלית וביצוע עבודות הנדסיות למניעת חדירת שפני סלע ביישוב ענתות

מכרז: 01/24

תחום

: עבודות פיתוח

מפרסם מכרז

: חברה כלכלית בנימין בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

מכרז פומבי מקוון מס' 01/24 - הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת גדר בטחון חשמלית למניעת חדירת שפני סלע ביישוב ענתות

חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) מבקשת לקבל הצעות למכרז המסגרת שבנדון.

למכרז רשאי להגיש הצעות מציע שהוא אזרח ישראלי או תאגיד ישראלי (חברה או שותפות), אשר במועד הגשת ההצעות מקיים בעצמו, כישות משפטית אחת, אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן (תנאי הסף למכרז):
1.       סיווג קבלני: המציע הינו קבלן הרשום כדין בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969, בסימול 200 בסיווג כספי ג'1.
2.       ניסיון קודם: המציע סיים לבצע עבודות להתקנת גדר בטחון או חקלאיות , באורך מצטבר של 2 ק"מ, וזאת החל משנת 2019 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
3.       המציע שילם דמי השתתפות במכרז בסך 1,000 ש"ח.
4.       המציע הינו בעלי כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976.

להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף, ובכל שאר תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של המציע, שותפויות וכיוצ"ב אלא אם נאמר אחרת במפורש בתנאי הסף (ולדוגמא תנאי סף 2.).

פרויקט אשר בוצע על ידי מציע ביחד עם אחרים ו/או בשותפות עם אחרים, להבדיל מביצוע כקבלן ראשי בסיוע ו/או באמצעות קבלני משנה, לא ייחשב כפרויקט לצורך עמידה בתנאי הסף. 

חוברת המכרז תעלה לעיון לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.cbinyamin.org.il תחת לשונית מכרזים.

×      המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת בלבד, וזאת עד ליום 04/06/24 בשעה 12:00. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו. יודגש כי לצורך העברת שאלות יש להירשם למערכת המקוונת.

×      המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום 16/06/24, לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק. לאחר מועד זה תיבת ההצעות המקוונת תינעל ולא יהא ניתן להגיש הצעות נוספות למכרז.

×      הצעה למכרז תוגש אך ורק באמצעות המערכת המקוונת של 'דקל', קישור למערכת מצוי תחת דף המכרז באתר החברה. כל המעוניין להשתתף במכרז נדרש להירשם מראש במערכת המקוונת. המציע נדרש למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות/ שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות. בכל תקלה ו/או שאלה ביחס למערכת המקוונת ניתן לפנות לגב' קטיה גולדוביץ' מחברת דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: service@dekel.co.il ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.
בכבוד רב,

חברה כלכלית בנימין בע"מ


הגשת הצעות החל מ

: 11/06/2024 13:00

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 28/05/2024 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 16/06/2024 12:00

הסבר למסמכים

: 1.              הגשת הצעות:
1.1.        הצעות למכרז יוגשו באמצעות המערכת המקוונת כאמור בסעיף 4 לעיל, עד למועד הקבוע בטבלת המועדים לעיל (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"). לאחר מועד זה תיבת המכרזים המקוונת תנעל ולא יהא ניתן להגיש הצעות נוספות.
1.2.        הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים המקוונת עד המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור לעיל, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.
1.3.        מציעים יגישו הצעותיהם באמצעות סריקת מסמכי המכרז, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידם כנדרש, בליווי כל המסמכים הנוספים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף.
1.4.        מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו:
1.4.1.           המציע יאחד את כל המסמכים הנלווים הנדרשים לצורך הגשת הצעתו, יגיש אותם באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת. מבלי לגרוע מכלליות הדרישה להלן תובא רשימת המסמכים:
1.4.1.1.       אישורים בתוקף לפי סעיף 2(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976,מפקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס בדבר ניהול ספרים כחוק ודיווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק;
1.4.1.2.       אישור תקף בדבר ניכוי מס במקור;
1.4.1.3.       העתק של תעודת עוסק מורשה;
1.4.1.4.       במקרה שהמציע הינו תאגיד – העתק של תעודת התאגדות, וכן אישור מעו"ד או רו"ח בדבר האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע בחתימתם על מסמכי המכרז;
1.4.1.5.       קבלה בגין תשלום דמי השתתפות;
1.4.1.6.       העתק בתוקף על שמו של המציע המעיד כי הוא קבלן הרשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בענף 200 ובסיווג ג'1.
1.4.2.           המציע יאחד את כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד כנדרש (ובמידת הצורך מאומתים כנדרש), ויגיש אותם באמצעות הלשונית המתאימה במערכת המקוונת. מבלי לגרוע מכלליות הדרישה להלן תובא רשימת המסמכים:
1.4.2.1.       פרטי המציע בנוסח המצורף כנספח א(1);
1.4.2.2.       תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, בנוסח המצורף כנספח א(2);
1.4.2.3.       הצהרת משתתף, בנוסח המצורף כנספח א(3);
1.4.2.4.       תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, בנוסח המצורף כנספח א(4);
1.4.2.5.       תצהיר בדבר היעדר קרבה משפחתית לעובדי המועצה או לתאגידיה העירוניים בנוסח המצורף כנספח א(5);
1.4.2.6.       כתב התחייבות המציע בנוסח המצורף כנספח א(6);
1.4.2.7.       אישור עו"ד בדבר "עסק בשליטת אישה" בנוסח המצורף כנספח א(7) (ככל שרלבנטי);
1.4.2.8.       אישור להוכחת הניסיון הקבוע בסעיף

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

1.1.        שאלות הבהרה תוגשנה באמצעות המערכת המקוונת, בפורמט וורד ובציון הסעיף אליו מתייחס המציע, עד למועד הקבוע בטבלת המועדים לעיל. יודגש כי לצורך הגשת שאלות הבהרה על המציעים להירשם למערכת המקוונת.
מס"ד
החלק במכרז אליו מתייחסת השאלה
העמוד והסעיף אליו מתייחסת השאלה
שאלת המציע
1.2.        תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, בין אם במענה לפניות המציעים, ובין אם ביוזמת החברה, יפורסמו באתר החברה תחת לשונית המכרז הרלוונטי, ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. באחריות המציעים להתעדכן באתר החברה באופן שוטף עד למועד הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעה אודות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר החברה ובמערכת המקוונת כאמור.
1.3.        היה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שינוי או תיקון כאמור מחייבים מתן זמן היערכות נוסף למציעים, יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם לקביעת החברה.
1.4.        להסרת ספק, במצב בו תימצא סתירה או אי בהירות בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות שבהם, תקבע החברה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה החברה אלא אם כן פנה בטרם מועד הגשת ההצעות ובמועד שנקבע לשאלות הבהרה והתריע על סתירה או אי בהירות כאמור.
1.5.        מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה, ולחתום עליהן.
1.6.        המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו למשתתפים במכרז בעל פה.
1.7.        המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא, ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.
1.8.        למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים, תשובות ותיקונים (להלן: "הבהרות") שנמסרו בכתב יחייבו את המזמין, כאשר בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

04/06/2024 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

11/06/2024 12:00

עלות

: 1,000.00 ₪