-

מכרז 4/24 - מט"ש עמק האלה - לתכנון, אספקת ממברנות וציוד נילווה, פיקוח על התקנתם, הרצה, שירות ואחריות של מערך הMBR

מכרז: 4/24

תחום

: מכון טיהור שפכים - ציוד

מפרסם מכרז

: תאגיד מי שמש בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
מכרז מס' 4/24
מט"ש עמק האלה
תכנון, אספקת ממברנות וציוד נילווה, פיקוח על התקנתם,
הרצה, שירות ואחריות של מערך ה MBR

הגשת הצעות החל מ

: 17/07/2024 08:00

מפגש מציעים (חובה) בתאריך

: 10/04/2024 11:00

מקום המפגש

: יגאל אלון 1, מרכז ביג, קומה 6, בית שמש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 18/07/2024 12:00

מסמכים לעיון

‏‏כרך ב חלק 1- מידע והוראות למשתתפים במכרז- מכרז 4.24- מכרז אספקה ופיקוח על התקנת ממברנות וציוד נלווה - מטש - עותק.pdf
31/03/2024 15:09 - חובה
צפייה
כרך ב חלק 2- חוזה- מכרז 4.24- מכרז אספקה ופיקוח על התקנת ממברנות וציוד נלווה - מטש עמק האלה.pdf
28/03/2024 14:51 - חובה
צפייה
כרך ב חלק 3- מפרט מיוחד ומפרט טכני- מכרז 4.24- מכרז אספקה ופיקוח על התקנת ממברנות וציוד נלווה - מטש עמק האלה.pdf
28/03/2024 14:51 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
מטש עמק האלה - מכרז אספקת ממברנות 04.24 - סיכום מפגש מציעים מיום 10.4.2024.pdf
16/04/2024 09:53 - חובה
צפייה
כרך ב חלק 4- הוראות למילוי כתב הכמויות- מכרז 4.24- מכרז אספקה ופיקוח על התקנת ממברנות וציוד נלווה - מטש עמק האלה.pdf
16/04/2024 15:00 - חובה
צפייה
מענה לשאלות הבהרה 1 - מכרז 04-24 - אספקת ממברנות וציוד נלווה- מטש עמק האלה.pdf
18/04/2024 09:23
צפייה
מענה לשאלות הבהרה 2 - מכרז 04-24 - אספקת ממברנות וציוד נלווה- מטש עמק האלה.pdf
09/05/2024 13:53
צפייה
מענה לשאלות הבהרה 3 - מכרז 04-24 - אספקת ממברנות וציוד נלווה- מטש עמק האלה.pdf
09/05/2024 13:55
צפייה
הבהרה 4- מכרז 04-24 - אספקת ממברנות וציוד נלווה- מטש עמק האלה.pdf
16/05/2024 08:54
צפייה
מענה לשאלות הבהרה 5- מכרז 04-24 - אספקת ממברנות וציוד נלווה- מטש עמק האלה.pdf
22/05/2024 08:15
צפייה
מענה לשאלות הבהרה 6- מכרז 04-24 אספקת ממברנות וציוד נלווה- מטש עמק האלה.pdf
29/05/2024 09:41
צפייה
מענה לשאלות הבהרה 7- מכרז 04-24 אספקת ממברנות וציוד נלווה- מטש עמק האלה.pdf
09/06/2024 11:04
צפייה
מענה לשאלות הבהרה 8- מכרז 04-24 אספקת ממברנות וציוד נלווה- מטש עמק האלה.pdf
16/06/2024 13:32
צפייה
הבהרה 9 ( דחיית מועד הגשה ) - מכרז 04-24 - אספקת ממברנות וציוד נלווה- מטש עמק האלה.pdf
20/06/2024 14:59
צפייה
מענה לשאלות הבהרה 10- מכרז 04-24 אספקת ממברנות וציוד נלווה- מטש עמק האלה.pdf
27/06/2024 14:35
צפייה
מענה לשאלות הבהרה 11- מכרז 04-24 אספקת ממברנות וציוד נלווה- מטש עמק האלה.pdf
04/07/2024 11:00
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
אופן הגשת ההצעות – מכרז ממוכן (מקוון)

1.1     מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי את הערבות הבנקאית בלבד יש להגיש באמצעות מסירה ידנית לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד כמתואר להלן.

1.2     כל המעוניין להשתתף במכרז, נדרש להירשם מראש במערכת הממוכנת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת הממוכנת אשר יפורסם באתר המזמין תחת לשונית "מכרזים" בשורת המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לפני המועד האחרון להגשת הצעות / שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות. ההרשמה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז, מובהר בזאת כי כל פרסומי המזמין במערכת המקוונת/במיילים יחייבו את כלל המציעים.

1.3     יובהר כי ככל שהמציע נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

1.4     לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

1.5     ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם מחלקת התמיכה של דקל בפרטי ההתקשרות המפורטים בהמשך ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה. באחריותו הבלעדית של המציע לוודא זמן מספיק מראש כי הרישום למכרז בוצע כהלכה וכי ניתנה לו גישה למערכת הממוכנת לשם השתתפותו בהליך, והמציע מוותר בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה כלפי המזמין בדבר היעדר אפשרות של המציע להגיש את שאלות ההבהרה/הצעתו במועד באמצעות המערכת הממוכנת כאמור.

1.6     מאחר ורק מציע שביצע רישום מוקדם למכרז והצטייד באמצעי הזיהוי כנדרש יהיה רשאי להגיש את שאלות הבהרה להליך / הצעתו במכרז, לא תתקבל כל טענה לפיה נמנע מהמציע להגיש את שאלותיו / הצעתו במועד בשל כל סיבה שהיא, לרבות בשל תקלה טכנית, העדר חיבור אינטרנטי מתאים או חוסר זמינות של הסיוע הטכני בביצוע הרישום. על המציע לחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז הכולל בין היתר את הפתיח המנהלי, מפרט טכני, חוזה, כתב הכמויות, לרבות נספחי המכרז כולו גם בעמודים בהם לא מופיע מקום לחתימה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים בהתאם לשמות המסמכים המוגדרים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף ותנאי האיכות, לסרוק את כל המסמכים ולהגישם דרך המערכת המקוונת בקבצי PDF בלבד!

1.7     במערכת המקוונת תחת מכרז זה יפתחו תיקיות בהתאם למסמכי המכרז שיש להגיש כמפורט במסמכי המכרז. כך שהמציע בעת הגשת המסמכים להצעתו, יזין לכל תיקיה את מסמכי ההצעה המתאימים לה, מלאים וחתומים על ידו כנדרש בהוראות המכרז.

1.8     רשימת התיקיות תיפתח תחת המכרז תחייב את הקבלן. על הקבלן להגיש את המסמכים בהתאם לתיקיות שתפתחנה. אין להגיש בתקיה כלשהי מסמך שאינו תואם לתקיה. לא ניתן להימנע ("לדלג")על הגשת מסמך בתקיה כלשהי. 

1.9     לאחר שלב טעינת מסמכי החובה יש ללחוץ על "עבור לטופס ההצעה" ולמלא מחירים בכתב הכמויות.

1.10 על המציע להגיש את הערבות הבנקאית במעטפה הנושאת את שם ומספר המכרז. את המעטפה יש להכניס לתיבת ההצעות במשרדי התאגיד, רחוב יגאל אלון 1 (קומה 6) בית שמש, עד למועד האחרון להגשת ההצעות.

1.11 בכל שאלה טכנית ניתן לפנות למרכז התמיכה של חברת דקל, בדוא"ל: info@dekel.co.il או בטל':04-8145400, וכן ניתן לפנות למזמין בטל' 02-5454230 או בדוא"ל: hodaya@m-sms.co.il.

1.12 כאמור לעיל, על המציע לצרף להצעתו המקוונת גם את כל מסמכי השינויים וההבהרות שנשלחו למשתתפים במכרז חתומים בחותמת וחתימת המציע וכן את כל יתר האישורים והמסמכים כנדרש בתנאי המכרז למעט הערבות הבנקאית אשר תוגש במקור כאמור לעיל.

1.13 כל המסמכים שיוגשו ע"י המציע יהיו בשפה העברית למעט מפרטים טכניים אודות הציוד המוצע לרבות דו"ח תכנון, אותם ניתן להגיש בשפה האנגלית בלבד.

1.14 החלק הטכני של מסמכי המכרז כולל פרקים הכתובים בשפה העברית ופרקים הכתובים בשפה האנגלית. אין חפיפה בין הפרקים ומדובר בהוראות משלימות. להסרת ספק, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות הכתובות באנגלית לבין הוראות הכתובות בעברית תחולנה ההוראות הכלליות הרלוונטיות החלות על מכרז זה כלומר:

בכל מקרה של אי בהירות ביחס להוראות כלשהן במסמכי המכרז ו/או סתירה ו/או אי התאמה – יקבע המזמין את ההוראה הגוברת ו/או את הפרשנות הנכונה (לפי שיקול דעתו ותוך העדפת זכויותיו) וקביעתו כאמור תחייב את הקבלן ללא זכות עוררין. למרות האמור לעיל מובהר כי במקרה בו במסמכי המכרז מפורטות כמויות שונות מהכמויות המפורטות בכתב הכמויות –הכמויות אליהן מתייחס המכרז, על כל הוראותיו, הינן הכמויות המפורטות בכתב הכמויות.

1.15 מובהר בזאת למען הסר ספק כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהשתתפות בהפקת מסמכי המכרז ו/או בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד והמציע לא יהיה זכאי להחזר כלשהו בגינם גם אם המזמין ביטל המכרז ו/או נמנע מלחתום על החוזה ו/או מלהוציא הוראות אספקה/צו תחילת עבודה.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

הבהרות, שינויים וקביעת הוראות גוברות

1.1     אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך במכתב אשר יישלח עד לתאריך 20.6.24 לא יאוחר מ-15 ימים לפני המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

1.2     שאלות המתייחסות למפרטים הטכניים (חלק 3) יופנו בשפה האנגלית.

1.3     תשובות יועלו למערכת המקוונת ובאחריות המציעים להתעדכן במערכת המקוונת באופן שוטף, המערכת תשלח למשתתפים שנרשמו למכרז מייל עדכון על התשובות שהועלו למערכת. מסמכי התשובות וכן כל שינוי ו/או תיקון כאמור לעיל, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן.

1.4     המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא, ו/או להוציא מסמך הבהרות  ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולות במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים. האמור יבוצע באופן המפורט בסעיף 13.3 לעיל.

1.5     למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים בכתב (להלן: "הבהרות") יחייבו את המזמין. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

במקרה בו נוצרה במסמכי המכרז אי בהירות ו/או סתירה ו/או אי התאמה ביחס להוראות כלשהן במסמכי המכרז יקבע המזמין את ההוראה הגוברת (לפי שיקול דעתו ותוך העדפת זכויותיו) וקביעתו כאמור תחייב את המציעים/את הקבלן ללא זכות עוררין.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

03/07/2024 12:00

עלות

: 5,850.00 ₪