-

הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם ממוכן (מקוון) למכרז להקמת הקו הכחול בתוואי ציר מס' 412 מרחובות לראשון לציון [פרסום נוסף]

קול קורא: 41/24

מפרסם קול קורא

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי הקול קורא המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ ("המזמינה") - באמצעות ועדת המכרזים, מזמינה בזאת גופים להשתתף בהליך מיון מוקדם שהינו שלב ראשון במכרז לבחירת זוכים לפרויקט ביצוע עבודות להוספת נתיבים עבור מערכת תחבורה עתירת נוסעים ("מתע"ן"), והכל כפי שיפורט במסמכי המכרז (בהזמנה זו: "הקו הכחול").

 העבודות נשוא המכרז כוללות, בין היתר, סלילת כבישים ונתיבי נסיעה לאופניים, ניקוז, מערכות בטיחות, תשתיות, פיתוח, גינון והשקיה והסדרי תנועה קבועים וזמניים.

הגשת הצעות החל מ

: 30/04/2024 12:00

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 02/05/2024 12:00

מסמכים לעיון

מיון מוקדם פרסום נוסף.pdf
25/03/2024 15:40 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
הודעת הבהרה מס' 1 מתוקנת - מפגש מציעים.pdf
31/03/2024 14:32 - חובה
צפייה
מצגת מפגש מציעים.pptx
11/04/2024 13:13
צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים.pdf
11/04/2024 13:13 - חובה
צפייה
הודעת הבהרה 2 - מענה לבקשות הבהרה.pdf
17/04/2024 11:29 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

ככל שלדעת המתמודד, קיימים במסמכי המיון המוקדם סתירות או אי בהירויות יוכל המתמודד לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד השעה למועד הקבוע 1.7 (לוח זמנים צפוי להליך המיון המוקדם) , באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט זהותו, לשם פירוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או הספקות שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המיון המוקדם. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (הזמנה, נספחים, טפסים) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

04/04/2024 12:00

עלות

: 5,000.00 ₪