-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 31/24 למתן שירותי ניהול ותיאום התכנון בתכנית מרכז תחבורתי משולב משה דיין

מכרז: 31/24

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם בנושא שבנדון, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
 תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
תקופת ההתקשרות: המציע הזוכה יתחיל בביצוע השירותים מיד עם קבלת הוראה לתחילת מתן השירותים, והוא ימשיך בביצועם ברציפות ובקצב הדרוש עד לסיומם בהתאם להנחיות החברה.
הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) ביום 9.5.2024 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 19/05/2024 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א - חוברת תנאי מכרז 31-24 מנהל תוכנית משה דיין.pdf
25/03/2024 13:29
צפייה
מסמך ב - הסכם התקשרות.pdf
25/03/2024 13:29
צפייה
מסמך ג - מגדיר משימות 31-24.pdf
25/03/2024 13:29
צפייה
BIM.pdf
25/03/2024 13:47
צפייה
עדכונים והבהרות
הסכם מעודכן - נקי.pdf
18/04/2024 16:39 - חובה
צפייה
הסכם מעודכן - עקוב שינויים_.pdf
18/04/2024 16:39
צפייה
חוברת תנאי מכרז 31-24 מעודכן - נקי.pdf
18/04/2024 16:39 - חובה
צפייה
מגדיר משימות - עקוב שינויים_.pdf
18/04/2024 16:39
צפייה
מגדיר משימות -מעודכן - נקי.pdf
18/04/2024 16:39 - חובה
צפייה
מסמכי מכרז מעודכנים - עקוב שינויים_.pdf
18/04/2024 16:39
צפייה
מענה לשלאלות הבהרה - 31-24.pdf
18/04/2024 16:39
צפייה
נספח 7 - 8 - מעודכן.docx
18/04/2024 16:39
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 11.4.2024 בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

11/04/2024 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

18/04/2024 16:41

עלות

: חינם