-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 12/24 לביצוע עבודות גידור ושערים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 12/24

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לביצוע עבודות גידור ושערים במסגרת פרויקטי החברה, בפריסה ארצית (להלן: "הפרויקטים"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.

הגשת הצעות החל מ

: 11/04/2024 12:00

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 16/04/2024 12:00

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

 ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד המועד האחרון לשאלות הבהרה הנקוב במסמכי המכרז, באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המכרז המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

04/04/2024 12:00

עלות

: חינם