-

קבלני מסגרת לאספקה, התקנה ושירות של מערכות מתזים ושירות לציוד כיבוי אש מטלטל, כולל בדיקות תקופתיות

מכרז: 2016/2023

מפרסם מכרז

: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 10/04/2024 14:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

13/03/2024 23:59

עלות

: חינם