-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 26/20 למתן שירותי ניהול פרויקטי תחבורה שאינם הנדסיים

מכרז: 26/20

מפרסם המכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי ניהול פרויקטי תחבורה שאינם הנדסיים, הכל כמפורט במסמכי המכרז, כדלקמן:

מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 01/07/2020 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א - חוברת תנאי מכרז 26-20.pdf צפייה
מסמך ב - הסכם מסגרת.pdf צפייה
מסמך ד - הסכם לביצוע מטלה.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 1- עדכון בנוגע לקיום מפגש המציעים.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים.pdf צפייה
מצגת מפגש מציעים- מכרז 26-20.pdf צפייה
עדכונים והבהרות
הודעת הבהרה מס 2 - עדכון תנאי סף ומענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
מסמך ב - הסכם מסגרת- מעודכן נקי.pdf צפייה
מסמך ב - הסכם מסגרת- מעודכן עם שינויים.pdf צפייה
-נוסח מעודכן נספחים 9א-9ג-נעול לשינויי גרסאות.docx צפייה
נקי-מסמך ד - הסכם לביצוע מטלה נוסח מעודכן-.pdf צפייה
עם שינויים-מסמך ד - הסכם לביצוע מטלה נוסח מעודכן-.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה בת 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בעד 3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon . המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז

מפגש המציעים הווירטואלי יערך ביום 4.6.2020 המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 1.7.2020 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).


הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 11.6.2020 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

11/06/2020 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

21/06/2020 12:00
מפגש המציעים החל. בכדי להשתתף בו - עליך לבצע כניסה למערכת על ידי שם משתמש וסיסמא שברשותך

עלות

: חינם