-

מכרז פומבי מקוון מספר 10.2024 שירותי ניקיון במבני מינהל תרבות ופנאי

מכרז: 10-2024

תחום

: שרותי ניקיון

מפרסם מכרז

: עירית ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

עיריית ירושלים פונה בזאת בבקשה לקבל הצעות לניקיון כמפורט בהרחבה בנספחים הטכניים.

בכל שלבי המכרז ניתן לפנות למכרז התמיכה
בטלפון 04-8145400 או בדוא"ל bids@dekel.co.il

הגשת הצעות החל מ

: 29/02/2024 15:00

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 07/03/2024 12:00

מסמכים לעיון

עדכונים והבהרות
מכרז פומבי מקוון מספר 10.2024 שירותי ניקיון במרכזי תרבות ואמנות אגף תרבות.pdf
25/01/2024 14:01
צפייה
מדריך כניסה ועבודה למציעים- דקל.pdf
25/01/2024 14:01
צפייה
קובץ הבהרות מספר 1.pdf
07/02/2024 12:39
צפייה
קובץ הבהרות מספר 2 - דחיית מועדים.pdf
26/02/2024 16:36
צפייה
קובץ הבהרות מספר 3.pdf
28/02/2024 10:29
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:
ניתן להגיש קובץ אחד בלבד (PDF)- על המציע לסרוק את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידו, לרבות נספחי המכרז, קובצי ההבהרות ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף באמצעות "טען קובץ" בתיבת המכרזים הממוכנת

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד למועד הקבוע ב- "טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז" באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.
יובהר כי לצורך הגשת שאלות הבהרה, יש להירשם למערכת הממוכנת כמפורט לעיל.
תשובותיה של העירייה לפניות המציעים תועלנה לעמוד המכרז במערכת הממוכנת, תחת לשונית המכרז, ותהינה זמינות לעיון המציעים יחד עם כל יתר מסמכי המכרז. על המציעים מוטלת החובה להתעדכן באתר באופן שוטף ביחס לפרסומי העירייה בקשר עם המכרז.
יודגש, כי בתום המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה, המערכת תהיה נעולה בפני הגשת שאלות הבהרה. אין להגיש שאלות הבהרה בכל אופן אחר מאשר כמפורט לעיל ובאמצעות המערכת הממוכנת כאמור

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

20/02/2024 15:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

29/02/2024 15:00

עלות

: חינם