-

קבלני מסגרת לביצוע עבודות חשמל

מכרז: 2013/2023

מפרסם מכרז

: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מפגש מציעים ב-ZOOM בקישור:

מפגש מציעים בזום

: 17/01/2024 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 14/02/2024 14:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

24/01/2024 23:59

עלות

: חינם