-

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון )מס'30/20 למתן שירותי ייעוץ וליווי פרויקטים בתחום תפעול ואחזקת תשתיות תחבורה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 30/20

תחום

: אחר

מפרסם המכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ וליווי פרויקטים בתחום תפעול ואחזקת תשתיות תחבורה, בהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת (להלן: "הפרויקט/ים"), כמפורט במסמכי המכרז.

מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 17/06/2020 12:00

מסמכים לעיון

הסכם-לביצוע-מטלה-מכרז-ייעוץ-אחזקה.pdf צפייה
הסכם-מסגרת-ייעוץ-פרויקט-אחזקה-מכרז-30-20.pdf צפייה
חוברת-תנאי-המכרז-30-20.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 1- עדכון בנוגע לקיום מפגש המציעים.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים מכרז 30-20.pdf צפייה
מצגת מפגש מציעים מכרז 30-20.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'2-תיקון תנאי הסף ומענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: תנאי סף: רשאי להציע הצעה למכרז זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה בת 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

מפגש המציעים יערך ביום 21.5.2020. המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 17.6.2020 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש)

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 28.5.2020 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

28/05/2020 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

14/06/2020 18:05
מפגש המציעים החל. בכדי להשתתף בו - עליך לבצע כניסה למערכת על ידי שם משתמש וסיסמא שברשותך

עלות

: חינם