-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 85/23 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 85/23

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי הכל כמפורט במסמכי המכרז.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 14/02/2024 12:00

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד המועד הקבוע בסעיף 1.9 באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פירוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר לכל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

21/01/2024 12:00

עלות

: חינם