-

מכרז פומבי (מקוון) מס' 67/2023 למתן שירותי ניהול פרויקטים מוסדות חינוך ומבני ציבור בירושלים

מכרז: 67/2023

תחום

: ניהול ופיקוח

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
מכרז פומבי (מקוון) מס' 67/2023 למתן שירותי ניהול פרויקטים מוסדות חינוך ומבני ציבור בירושלים

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 25/03/2024 12:00

מסמכים לעיון

מדריך שימוש במערכת

__מדריך להגשת מכרז במערכת דקל .pdf
31/12/2023 13:55
צפייה
הסכם ניהול פרויקט - מהדורת 8-2020 נקי.pdf
31/12/2023 13:55 - חובה
צפייה
מנהלי פרויקטים מבני חינוך - חלק כללי 311223.pdf
31/12/2023 13:55 - חובה
צפייה
מנהלי פרויקטים מבני חינוך - טופס בקשה להשתתף והצהרה 311223.pdf
31/12/2023 13:55 - חובה
צפייה
מנהלי פרויקטים מבני חינוך - נספח שירותים 311223.pdf
31/12/2023 13:55 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
מכתב הבהרה מס 1 - הארכת מועד להגשת הצעות .pdf
21/01/2024 14:07 - חובה
צפייה
מכתב הבהרה מס 2- מכרז 67-2023.pdf
20/02/2024 11:56 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

14/01/2024 12:00

עלות

: 750.00 ₪