-

מכרז פומבי (מקוון) מס' 67/2023 למתן שירותי ניהול פרויקטים מוסדות חינוך ומבני ציבור בירושלים

מכרז: 67/2023

תחום

: ניהול ופיקוח

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
מכרז פומבי (מקוון) מס' 67/2023 למתן שירותי ניהול פרויקטים מוסדות חינוך ומבני ציבור בירושלים

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 05/05/2024 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

14/01/2024 12:00

עלות

: 750.00 ₪