-

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 73/23 למתן שירותי הפעלת מערך פקחי תנועה בפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 73/23

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת הפעלת מערך פקחי תנועה בפרויקטי החברה ואתרים נוספים בפריסה ארצית, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

נתיבי איילון אחראית, בין היתר, על ביצוע עבודות פיתוח ואחזקת כבישים עירוניים ובין עירוניים ברחבי הארץ, באמצעות קבלנים מטעמה, כאשר השירותים הנדרשים במכרז הינם הכוונת תנועת כלי רכב ועוברי דרך באתרי העבודה וכן השגחה על קיום הסדרי הבטיחות בתנועה.

לצורך ביצוע הכוונת תנועת כלי רכב ועוברי דרך באתרי העבודה ופיקוח על הסדרי הבטיחות בתנועה, נדרשת החברה לקבל שירותי הפעלת מערך פקחי תנועה בפרויקטי החברה, בפריסה ארצית הכוללים בין היתר, גיוס, הכשרה, קליטה, העסקה והפעלה של פקחי תנועה ואמצעים נוספים לפיקוח תנועה. 

הגשת הצעות החל מ

: 27/02/2024 12:00

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 29/02/2024 12:00

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

 ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד המועד האחרון להגשת הבהרות כאמור בסעיף 1.10 בחוברת תנאי המכרז, בלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פירוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה. 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

12/02/2024 12:00

עלות

: חינם