-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 24/20 למתן שירותי אפיון מפורט, פיתוח ותחזוקה של מערכת לתכנון שרותי תחבורה ציבורית עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 24/20

תחום

: אחר

מפרסם המכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי אפיון מפורט, פיתוח ותחזוקת מערכת מתקדמת לתכנון רשת התחבורה הציבורית בישראל בדגש על אוטובוסים, קווי שירות, מערכות הסעת המונים גלגליות ושירות SOD, כדלקמן:

1.       מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. בהתאם לכך, על המציעים להגיש את הצעתם למכרז באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת"). לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

2.       תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה בת 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 12 חודשים נוספים, וככל שימומש השלב האופציונאלי, כמפורט במסמכי המכרז, תוארך תקופת ההסכם ב-24 חודשים נוספים, ולנתיבי איילון תוקנה זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות של עד 12 חודשים נוספים כל אחת.

3.       תנאי סף: כמפורט בחוברת המכרז המפורסמת באתר נתיבי איילון ובמערכת "דקל מכרזים".

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות שבמסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 13/08/2020 19:00

מסמכים לעיון

הסכם התקשרות - 24-20.pdf צפייה
חוברת מכרז 24-20.pdf צפייה
מסמך דרישות - 24-20.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 1- עדכון בנוגע לקיום מפגש המציעים.doc צפייה
Specifications - English Version.pdf צפייה
Document A’ - Tender Terms.pdf צפייה
Document B- Contract.pdf צפייה
commercial offer.docx צפייה
הצעה מסחרית.docx צפייה
-מכרז לאפיון פיתוח ותחזוקה של מערכת ארצית לתכנון תחבורה ציבורית לאחר הבהרות סימני מהדורות_.pdf צפייה
מפל לפירוט ניקוד יכולות מוצר הליבה המוצע.xlsx צפייה
נוסח נקי-מכרז לאפיון פיתוח ותחזוקה של מערכת ארצית לתכנון תחבורה ציבורית לאחר הבהרות _.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 2 - מענה לשאלות הבהרה ופרסום מפל איכות .pdf צפייה
Clarification No. 2.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'3-דחיית המועד האחרון שאלות הבהרה והמועד האחרון להגשת הצעות.pdf צפייה
Clarification-No.-3.cleaned.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'4-דחיית המועד האחרון להגשת הצעות וביטול תנאי סף.pdf צפייה
-הודעת הבהרה מס_5- מענה לשאלות הבהרה - מכרז 24-20.cleaned.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'5-מענה לשאלות הבהרה ושינוי ניקוד איכות.pdf צפייה
חוברת מכרז -ללא סימני מהדורה עם סימני השינויים -מכרז 24-20.pdf צפייה
חוברת מכרז -עם סימני מהדורה מכרז 24-20.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס_ 6 - מכרז 24-20.cleaned.pdf צפייה
נספח ביטוח של מכרז 24-20.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

09/07/2020 19:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

12/08/2020 19:00
מפגש המציעים החל. בכדי להשתתף בו - עליך לבצע כניסה למערכת על ידי שם משתמש וסיסמא שברשותך

עלות

: חינם