כניסה

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 24/20 למתן שירותי אפיון מפורט, פיתוח ותחזוקה של מערכת לתכנון שרותי תחבורה ציבורית עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 24/20
תאריך סגירה: 25/06/2020 12:00
קטגוריה: אחר
חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי אפיון מפורט, פיתוח ותחזוקת מערכת מתקדמת לתכנון רשת התחבורה הציבורית בישראל בדגש על אוטובוסים, קווי שירות, מערכות הסעת המונים גלגליות ושירות SOD, כדלקמן:

1.       מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. בהתאם לכך, על המציעים להגיש את הצעתם למכרז באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת"). לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

2.       תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה בת 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 12 חודשים נוספים, וככל שימומש השלב האופציונאלי, כמפורט במסמכי המכרז, תוארך תקופת ההסכם ב-24 חודשים נוספים, ולנתיבי איילון תוקנה זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות של עד 12 חודשים נוספים כל אחת.

3.       תנאי סף: כמפורט בחוברת המכרז המפורסמת באתר נתיבי איילון ובמערכת "דקל מכרזים".

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות שבמסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

מסמכים לעיון:
הסכם התקשרות - 24-20.pdf צפייה
חוברת מכרז 24-20.pdf צפייה
מסמך דרישות - 24-20.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 1- עדכון בנוגע לקיום מפגש המציעים.doc צפייה
Specifications - English Version.pdf צפייה
Document A’ - Tender Terms.pdf צפייה
Document B- Contract.pdf צפייה
commercial offer.docx צפייה
הצעה מסחרית.docx צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP
תאריך אחרון לשאלות: 08/06/2020 12:00
תאריך אחרון לתשובות: 24/06/2020 12:00
מפגש המציעים החל. בכדי להשתתף בו - עליך לבצע כניסה למערכת על ידי שם משתמש וסיסמא שברשותך

מחיר: חינם

השתתף/י
צ'ט (תמיכה טכנית)