-

מכרז פומבי מספר 171.2023 מתן שירותי ניהול פעילויות תשתיות טכנולוגיות של מרכז ניהול תנועה ירושלים

מכרז: 171-2023

תחום

: מחשוב ותקשורת

מפרסם מכרז

: עירית ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
עיריית ירושלים (להלן: "המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות לביצוע מכרז פומבי מספר 171.2023 מתן שירותי ניהול פעילויות תשתיות טכנולוגיות של מרכז ניהול תנועה ירושלים כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.

בכל שלבי המכרז ניתן לפנות למכרז התמיכה
בטלפון 04-8145400 או בדוא"ל bids@dekel.co.il

הגשת הצעות החל מ

: 03/03/2024 15:00

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 12/03/2024 12:00

מסמכים לעיון

מכרז פומבי מספר 171.2023 טכנולוגיית מנת'י.pdf
28/11/2023 10:30
צפייה
עדכונים והבהרות
קובץ הבהרות מספר 1 -דחיית מועדים .pdf
11/01/2024 09:55
צפייה
קובץ הבהרות מספר 2 כולל נספחים .pdf
16/01/2024 15:04
צפייה
קובץ excel דף הצעת מחיר לעזר בלבד .xlsx
16/01/2024 15:04
צפייה
קובץ הבהרות מספר 3 -דחיית מועדים.pdf
23/01/2024 14:13
צפייה
קובץ הבהרות מספר 4 - הודעה על דחיית מועדים.pdf
12/02/2024 20:06
צפייה
קובץ הבהרות מספר 5 כולל טבלת אקסרים מעודכנת ודף הצעת מחיר מעודכן 28.2.24 .pdf
28/02/2024 11:44
צפייה
קובץ excel דף הצעת מחיר לעזר בלבד מעודכן ליום 28.2.24 .xlsx
28/02/2024 11:44
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

הגשת ההצעה למכרז הינה פיזית בלבד (לא באופן מקוון )

את ההצעה יש להגיש עד למועד הנקוב בפרק 1 "טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז". את ההצעה יש להניח בתיבת המכרזים הנמצאת במחלקת המכרזים כיכר ספרא בניין 1 קומה 2 חדר 289 בין השעות 09:00-12:00 בלבד.
 

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד למועד הקבוע ב- "טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז" באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.
יובהר כי לצורך הגשת שאלות הבהרה, יש להירשם למערכת הממוכנת כמפורט לעיל.
תשובותיה של העירייה לפניות המציעים תועלנה לעמוד המכרז במערכת הממוכנת, תחת לשונית המכרז, ותהינה זמינות לעיון המציעים יחד עם כל יתר מסמכי המכרז. על המציעים מוטלת החובה להתעדכן באתר באופן שוטף ביחס לפרסומי העירייה בקשר עם המכרז.
יודגש, כי בתום המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה, המערכת תהיה נעולה בפני הגשת שאלות הבהרה. אין להגיש שאלות הבהרה בכל אופן אחר מאשר כמפורט לעיל ובאמצעות המערכת הממוכנת כאמור

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

29/01/2024 15:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

03/03/2024 15:00

עלות

: חינם