-

מכרז פומבי (מקוון) מס' 23/2023 לביצוע עבודות תשתית, בניה וסלילה כביש 22 בירושלים

מכרז: 23/2023

תחום

: מכרז ביצוע

מפרסם מכרז

: מוריה חברה לפיתוח בירושלים בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז פומבי (מקוון) מס' 23/2023 לביצוע עבודות תשתית, בניה וסלילה כביש 22 בירושלים

משרד ניהול פרויקט: עדי הדר יזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ

קישור למפגש המציעים: https://us02web.zoom.us/j/4258650709

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 30/11/2023 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 10/04/2024 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

31/01/2024 12:00

עלות

: 20,000.00 ₪