-

25/20 ביצוע פיילוט להפעלת מערכת איסוף, עיבוד ניהול ואנליזה של מידע מובנה ומידע בלתי מובנה על גבי פלטפורמות וטכנולוגיות BIG DATA

מכרז: 25/20

תחום

: אחר

מפרסםמכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע פיילוט להפעלת מערכת לאיסוף, עיבוד, ניהול ואנליזה של מידע מובנה ובלתי מובנה על גבי פלטפורמות וטכנולוגיות BIG DATA עבור מערכת התחבורה הציבורית בישראל.

מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

מפגש מציעים וירטואלי

: 26/04/2020 13:30

מועד אחרון להגשת הצעות

: 31/05/2020 12:00

מסמכים לעיון

מסמך ג - מפרט טכני.pdf צפייה
מסמך ב - הסכם 31.3.20.pdf צפייה
מסמך א - מכרז 25-20 חוברת תנאי מכרז ביג דאטה.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'1-עדכון בנוגע לקיום מפגש מציעים.pdf צפייה
מצגת מפגש מציעים - מכרז ביג דאטה.ppt צפייה
הודעת הבהרה מס 2 - עדכון בנוגע לקיום מפגש המציעים - לינק מעודכן.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'3-דחיית המועד האחרון להגשת הצעות.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים מכרז 25-20.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'4-מענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות בין החברה למציע הזוכה תהא ל- 24 חודשים. לחברה תהא נתונה האופציה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת, הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות.

את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon . המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

מפגש המציעים יערך ביום 26.4.2020. המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 4.5.2020 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

04/05/2020 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

07/05/2020 12:00
מפגש המציעים החל. בכדי להשתתף בו - עליך לבצע כניסה למערכת על ידי שם משתמש וסיסמא שברשותך

עלות

: חינם