-

מכרז 23/20 למתן שירותי תחזוקה עדכון ופיתוח מערכת מידע לתחבורה ציבורית

מכרז: 23/20

תחום

: אחר

מפרסםמכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי למתן שירותי תחזוקה, עדכון ופיתוח מערכת מידע לתחבורה ציבורית, כמפורט במסמכי המכרז

מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת

מפגש מציעים וירטואלי

: 26/04/2020 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 31/05/2020 12:00

מסמכים לעיון

טופס הצעת מחיר 23-20.xlsx צפייה
מסמך ג - מפרט טכני.pdf צפייה
מסמך ד - מחירון נתיבי איילון.pdf צפייה
מסמך ב - הסכם התקשרות.pdf צפייה
.מסמך א - חוברת תנאי מכרז 23-20.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'1 -עדכון בנוגע לקיום מפגש מציעים.pdf צפייה
מצגת מפגש מציעים - מכרז 23-20.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 2 - עדכון בנוגע לקיום מפגש המציעים - לינק מעודכן.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'3 -שינוי תנאי הסף , דחיית מועדים מכרז 23-20.pdf צפייה
תיקון תנאי הסף למכרז 23-20.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'4-מענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
מסמך ב-הסכם התקשרות נוסח לאחר מענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
נספח אבטחת מידע מכרז 23-20.pdf צפייה
מסמך ג-מפרט טכני לאחר שאלות הבהרה 23-20.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה בת 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon . המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

מפגש המציעים מקוון יערך ביום 26.4.2020 בשעה 10:00 המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.

נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 4.5.2020 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

04/05/2020 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

07/05/2020 12:00
מפגש המציעים החל. בכדי להשתתף בו - עליך לבצע כניסה למערכת על ידי שם משתמש וסיסמא שברשותך

עלות

: חינם