-

מכרז מס' 22/20 לביצוע סקר מיסעה בכבישים בשיטת PAVER, סקרי גליות וסקרי אינוונטר למערכות כביש שונות

מכרז: 22/20

תחום

: אחר

מפרסםמכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע סקר מיסעה בכבישים בשיטת PAVER, סקרי גליות וסקרי אינוונטר למערכות כביש שונות, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

מפגש מציעים וירטואלי

: 20/04/2020 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 28/05/2020 12:00

מסמכים לעיון

-מסמך ב_ - הסכם התקשרות.pdf צפייה
מסמך ג - מפרט טכני.pdf צפייה
מכרז 22-20 סקר אינוונטר מסמך א.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'1 -עדכון בנוגע לקיום מפגש מציעים.pdf צפייה
מצגת מפגש מציעים של מכרז 22-20.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'2- שינוי תנאי הסף ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'3-מענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon .

 תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של- 12 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

צירוף מסמכים ואסמכתאות. את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית  הייעודית לכך. על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז. לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג: מסמכי חובה, מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה), הודעות נוספות ומסמכי רשות

מפגש מציעים. מפגש מציעים (אינו חובה) יתקיים ביום 22.4.2020 בשעה 12:00, במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ.

 הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום  28.05.2020 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).


הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

שאלות הבהרה. ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד השעה 12:00 ביום 26.4.2020 באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

26/04/2020 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

13/05/2020 12:00
מפגש המציעים החל. בכדי להשתתף בו - עליך לבצע כניסה למערכת על ידי שם משתמש וסיסמא שברשותך

עלות

: חינם