כניסה

14/20 שירותי ניהול, תפעול ואחזקה של מאגרי שאיבת מי ניקוז במחלף 531 ומחלף יוספטל

מכרז: 14/20
תאריך סגירה: 31/05/2020 12:00
קטגוריה: אחר
חברה: נתיבי איילון בע"מ- מכרזים

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול, תפעול ואחזקה של מאגרי שאיבת מי ניקוז במחלף 531 ומחלף יוספטל, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon .

מסמכים לעיון:
מסמך א - חוברת תנאי מכרז 14-20.pdf צפייה
מסמך ג - מפרט טכני.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 1 - עדכון בנוגע לקיום מפגש המציעים.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים (סיור הקבלנים ).pdf צפייה
מסמך ב - הסכם התקשרות (002).pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'4-תיקון תנאי הסף ומענה לשאלות הבהרה מכרז 14-20.pdf צפייה
תשובות
הודעת הבהרה מס'3-דחיית מועדי המכרז.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP
הסבר למסמכים:

 תקופת ההתקשרות: ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בחמש תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

צירוף מסמכים ואסמכתאות. את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית  הייעודית לכך. על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז. לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג: מסמכי חובה, מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה), הודעות נוספות ומסמכי רשות.

מפגש מציעים. מפגש מציעים (אינו חובה) יתקיים ביום 19.4.2020 בשעה 12:00, במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ.

הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 31.5.2020 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

הסבר לשאלות:

שאלות הבהרה. ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד השעה 12:00 ביום 14.05.2020 באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.

תאריך אחרון לשאלות: 14/05/2020 12:00
תאריך אחרון לתשובות: 30/05/2020 12:00
מפגש המציעים החל. בכדי להשתתף בו - עליך לבצע כניסה למערכת על ידי שם משתמש וסיסמא שברשותך

מחיר: חינם

השתתף/י
צ'ט (תמיכה טכנית)