-

מכרז מס' 9/20 להקמה, פיתוח, ניהול ותפעול מרחב סייבר לניסויים בתחבורה חכמה

מכרז: 9/20

מפרסם המכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: לתשומת לבכם המכרז הפך לממוכן 

מכרז מס' 9/20   להקמה, פיתוח, ניהול ותפעול מרחב סייבר לניסויים בתחבורה חכמה

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברהאו "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם להקמה, פיתוח, ניהול ותפעול מרחב סייבר לניסויים בתחבורה חכמה, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרותעם חתימת הסכם ההתקשרות בין החברה למציע הזוכה, תחל תקופת ההיערכות, במסגרתה יידרש המציע הזוכה להקים את המרחב ולהיערך לתחילת פעילותו. תקופת ההתקשרות הבסיסית עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 36 חודשים, החל מתום תקופת ההיערכות. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בעד שתי תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:

2.1 המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה, עמותה, חל"צ או שותפות רשומה);

2.2 המציע, או לחילופין קבלן משנה עיקרי של המציע, הינו בעל תשתית טכנולוגית, ידע ומומחיות בארץ או בחו"ל בתחום הרכב ו/או ההגנה מפני תקיפות סייבר ואבטחת מידע (Cyber Security);

2.3 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

2.4 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים, ובדוח הכספי הרבעוני או השנתי הסקור העדכני ביותר של המציע לא נכללה 'הערת עסק חי' או 'אזהרת עסק חי'.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות שבמסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאותעל המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובתwww.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הביתהמסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכמים שייחתמו עם הזוכים ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעותאת ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 15.11.2020 עד השעה 12:00 בצהריים

6. פניה לקבלת הבהרותהמציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 20.10.2020 באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובתAyalonTenders@ayalonhw.co.il ,תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.

Tender No. 9/20
For the Establishment, Development, Management and Operation of a Cyber Arena for Testing in Smart Transportation
Ayalon Highways is promoting the establishment of a Cyber Arena for Testing in smart transportation within the area of the city of Beer Sheva, which will simulate a future transportation Arena, integrating activities of transportation means.
Interested parties operating in the field of smart transportation and autonomous vehicles, who are interested in using the Arena's Services (hereinafter: the: “Experimenter/s”), and will enable them to carry out Testing in the Arena's facilities while providing guidance and support in professional aspects within the field of cyber-attack protection and cyber security.
Translated documents are available on the tenders site of Ayalon Highways – the Hebrew version would always governs when there is a conflict between the versions.

איתמר בן מאיר
המנהל הכללי

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 15/11/2020 12:00

מסמכים לעיון

חוברת תנאי מכרז 09-20.pdf צפייה
Agreement For the Establishment Development Management and Operation of a Cyber Arena for Testing in Smart Transportation Doc II.pdf צפייה
Tender No. 9-20 For the Establishment Development Management and Operation of a Cyber Arena for Testing in Smart Transportation Doc I (002).pdf צפייה
הסכם התקשרות מכרז 09-20.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'1 - ניהול המכרז כמכרז מקוון.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'2-מענה לשאולת הבהרה.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס 3 - דחית המועד האחרון להגשת הצעות.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 4.pdf צפייה
חוברת מרחב סייבר 9-20 - נוסח ספטמבר- מהדורות.pdf צפייה
חוברת מרחב סייבר 9-20 - נוסח ספטמבר- נקי.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

20/10/2020 12:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

26/10/2020 12:00

עלות

: חינם