-

פניה תחרותית - מכרז מס' 92/19 – מכרז מסגרת למתן שירותי אנליטיקת וידאו עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: פת/1

תחום

: אחר

מפרסם המכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

1.1       פניה זו תנוהל באמצעות אתר אינטרנטי מקוון בשם "דקל מכרז" ואשר כתובתו הינה https://bids.dekel.co.il/ayalon.  (ולהלן "כתובת האתר").

1.2       להלן שלבי הפניה, כפי שאלה מנוהלים באמצעות אתר זה, כדלקמן :

1.3       רישום לאתר "דקל מכרז" והנפקת שם משתמש וסיסמא אישית למשתתף. יודגש כי כניסת המציעים תבוצע באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית בלבד.

1.4       רישום לפניה באמצעות האתר וקבלת אסמכתא (בחוזר) המאשרת כי המשתתף נרשם.

1.5       ניהול צרופות: את כל מסמכי הפניה לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית  הייעודית לכך. על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי הפניה על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי הפניה. לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות  הייעודיות לפי הסיווג: מסמכי חובה, מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה), הודעות נוספות ומסמכי רשות. 

1.6       יובהר ויודגש כי המערכת הממוכנת אינה בודקת את תוכן המסמך אשר הוגש או את התאמתו לדרישות הפניה, ועל המציע בלבד מוטלת האחריות לעשות כן.

1.7        המערכת תחתום, תצפין ותשלח את הצעת המציע באופן מוצפן שאינו ניתן לצפייה ע"י אף גורם טרם הגיע מועד פתיחת התיבה ע"י ועדת המכרזים ו/או מורשי הפתיחה מטעמה.

1.8       שליחת הצעה בודדת. יובהר ויודגש למשתתפים כי לא תתאפשר הגשת מספר הצעות על ידי אותו משתתף וכי לאחר הגשת הצעת המציע באמצעות המערכת הממוכנת, המערכת תנעל בפני הגשת מסמכים נוספים על ידי המציע.

לכל שאלה ניתן לפנות לגב' אושרת אלון מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: oshrata@dekel.co.il

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 05/04/2020 12:00

מסמכים לעיון

פניה תחרותית (1) - אנליטיקת וידאו.pdf צפייה
TRAFFIC_PLANNING_פורמט_אחוד_ספירות_תנועה_גרסה_2-01.pdf צפייה
תשובות לשאלות הבהרה ודחיית מועד הגשה - אנליטיקת וידאו.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

עלות

: חינם