-

בקשת מידע וביצוע הדגמה לצביעת שבילי אופניים בפרויקט אופני דן

מכרז: במ/2

תחום

: כללי 1

מפרסם המכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

1.          חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") הינה חברה ממשלתית הממונה על קידום התכנון והביצוע של פרויקטים תחבורתיים, ומהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורה.

2.          החברה מבצעת כיום את פרויקט אופני דן שמטרתו היא הקמת רשת שבילי אופניים המחברת את רשתות שבילי האופניים הפנימיים בערים בגוש דן לרשת שבילי אופניים אזורית  (להלן: "הפרויקט").

3.          כחלק מהקמת הפרויקט, מתכוונת החברה לבחון חלופות שונות לביצוע הסימונים השונים בשבילי האופניים.

4.           לאור זאת, החברה פונה בזאת בבקשה לקבלת מידע (RFI) וביצוע הדגמה בנושא צביעה וסימון של שבילי אופניים כמפורט בפנייה זו (להלן: "הפניה"). 

5.      למען הסר ספק, בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הבקשה נועדה לצורך קבלת המידע, ובעקבותיה תשקול החברה ושאר הגורמים המעורבים, את המשך פעולותיה בהתאם לשיקוליה המקצועיים והענייניים.


לוחות הזמנים הקבועים להליך:


פרסום הפניה

15.3.2020

מועד אחרון לשאלות הבהרה

22.3.2020 בשעה 12:00

מועד אחרון למתן תשובות

26.3.2020

מועד אחרון להגשת מענה לפניה

1.4.2020 בשעה 12:00

בחינת המענה ויצירת קשר עם המשיבים

7.4.2020

ביצוע ההדגמה

22.4.2020


מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 08/04/2020 12:00

מסמכים לעיון

בקשת מידע וביצוע הדגמה - צביעת שבילי אופניים.pdf צפייה
תשובות הבהרה.pdf צפייה
שאלות הבהרה 2- המשך.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

1.    פניה זו תתנהל באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת"), ולא יתקבלו הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

2.     כל המעוניין להשתתף, נדרש להירשם מראש במערכת הממוכנת. לצורך הרישום מראש, יש להיכנס ללינק למערכת הממוכנת אשר יפורסם באתר נתיבי איילון תחת לשונית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ- 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות / שאלות הבהרה. מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה  עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.

 3. יובהר כי ככל והמשתתף נרשם בעבר למערכת הממוכנת אין צורך בביצוע רישום מחדש.

4. לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע, בהודעת דוא"ל, אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי כניסה למערכת. מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

5.  ככל שלא התקבל אישור הרישום, על המציע ליצור קשר עם הגב' אושרת אלון מחב' דקל בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או במייל: oshrata@dekel.co.il ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה. באחריותו הבלעדית של המציע לוודא זמן מספיק מראש כי הרישום בוצע כהלכה וכי ניתנה לו  גישה למערכת הממוכנת לשם השתתפותו בהליך, והמציע מוותר בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה כלפי החברה בדבר היעדר אפשרות של המציע להגיש את שאלות ההבהרה / הצעתו במועד באמצעות המערכת הממוכנת כאמור.

6.   מאחר ורק מציע שביצע רישום מוקדם לפניה והצטייד באמצעי הזיהוי כנדרש יהיה רשאי להגיש את שאלות הבהרה להליך / הצעתו בפניה, לא תתקבל כל טענה לפיה נמנע מהמציע להגיש את שאלותיו / הצעתו במועד בשל כל סיבה שהיא, לרבות בשל תקלה טכנית, העדר חיבור אינטרנטי מתאים או חוסר זמינות של הסיוע הטכני בביצוע הרישום.

7. על המציע לסרוק את כל מסמכי המענה לפניה חתומים על ידו, כמפורט לעיל , לרבות נספחי הפניה, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה במענה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

02/04/2020 12:00

עלות

: חינם