-

מכרז מס' 72-15/20 - בינוי עבור נגישות במחוז מרכז

מכרז: 72-15/20

תחום

: שיפוץ מבנים

מפרסם המכרז

: שירותי בריאות כללית

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

תנאי סף להשתתפות בהליך

1.               מובהר כי על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן:

1.1.   בידי המציע אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 בנוסח המצ"ב כנספח ג' למסמכי ההליך.

1.2.   המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט - 1969 והתקנות, הצווים והכללים שעל פיו בהיקף מתאים לעבודות הנדרשות לצורך ביצוע העבודות הנ"ל על כל חלקיהן.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו העתק תעודת רישום בתוקף למועד הגשת הצעתו.

1.3.   נכון למועד הגשת ההצעה, המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פרעון, פירוק, כינוס נכסים או הסדר נושים.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצורף כנספח א' למסמכי ההליך.

1.4.   על המציע להיות בעל ניסיון קודם מוכח בביצוע עבודות כדוגמת העבודות נשוא הליך זה, אשר בוצעו במהלך 36 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו תצהיר מנכ"ל בנוסח המצורף כנספח ב' למסמכי ההליך ואנשי קשר.

1.5.   המציע בעל מחזור כספי מביצוע עבודות שיפוצים ובינוי בסך של 1,500,000 (מיליון חמש מאות) ש"ח (כולל מע"מ) במהלך כל אחת מן השנים 2016, 2017 ו-2018.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצורף  כנספח א' למסמכי ההליך.

1.6.    המציע בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודות נשוא הליך זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצורף כנספח א' למסמכי ההליך.

הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף עלולה להיפסל ולא להיות מובאת לדיון, הכל בכפוף לזכותה של ועדת המכרזים ליתן בידי המציע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אפשרות לתקן כל פגם אשר נפל בהצעתו, לרבות פגם מהותי, או להוסיף כל מסמך או אישור אשר לא צורף להצעתו. המציעים מוותרים בזאת באורח בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הכללית בעניין זה על כל הקשור, הכרוך והנובע הימנו.

 

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 29/03/2020 12:00

מסמכים לעיון

מסמכים שיש לצרף להצעה.pdf צפייה
תנאים כלליים אפריל 2019.pdf צפייה
תנאים מיוחדים 15-20 - ליפא.pdf צפייה
QM-27.A.03 נספח בטיחות לקבלן ראשי שהוא מבצע הבנייה.pdf צפייה
מכרז נגישות מחוז מרכז - מפרט.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

מכרז עם הליך תחרותי נוסף 72-15/20

פרויקט: בינוי עבור נגישות במחוז מרכז

עבודה: בינוי עבור שיפוצים

הגשת שאלות עד ליום 18/3/2020 בשעה 12:00.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המציעים לצרף להצעתם עותק סרוק של מסמכי המכרז,

לרבות ערבויות ו/או פרוטוקולים ו/או מכתבי הבהרה וכל מסמך אחר הקשור להצעתם, כשהם חתומים ונושאים את חתימת מורשה החתימה

של המציע, בתיבת ההצעות האלקטרונית.

 

תאריך הגשת ההצעות: 29/03/2020 עד השעה 12:00

משך ביצוע הפרויקט: 36 חודשים

 

 טלפון לבירורים  03-6944893

תמיכה טכנית: 04-8145400 שלוחה 1, ימים א'-ה' בין השעות: 08:00-17:00 או במייל: oshrata@dekel.co.il


הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

תאריך אחרון לשאלות הבהרה: 18/03/2020 עד השעה 12:00.

*תשובות הבהרה יעלו לאתר לאחר מכן.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

18/03/2020 12:00

עלות

: חינם