-

מכרז 1/20 לאספקת הטבות למתנדבי פרויקט "דרך ערך" ופרויקטים נוספים

מכרז: 1-20

תחום

: אחר

מפרסם המכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לאספקת הטבות למתנדבי פרויקט דרך ערך ופרויקטים נוספים כמפורט במסמכי המכרז.

מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט המקוון, בכתובתhttps://bids.dekel.co.il/ayalon.

 תקופת ההתקשרות: ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 07/05/2020 12:00

מסמכים לעיון

חוברת תנאי המכרז - סופי.pdf צפייה
מסמך ב' - הסכם התקשרות - סופי.pdf צפייה
מסמך ג - כתב כמויות סופי.xlsx צפייה
GS-מכרז הטבות דרך ערך - הודעת הבהרה בדבר קיום מפגש מציעים דיגיטלי-#5664347 v1.pdf צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים - מכרז 1-20..._.pdf צפייה
מצגת תמריצים לכנס מציעים.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'2 -דחיית מועדי מכרז.pdf צפייה
תיקון תנאי סף ודחיית מועדים במכרז 1-20.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'3-מענה לשאלות הבהרה ושינוי תנאי סף ודחיית מועדים.pdf צפייה
מפגש מציעים קישור 1-20.docx צפייה
הבהרה מס' 4.DOCX צפייה
מפגש מציעים - קישור למועד חדש 7.4.2020.docx צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים מס'2.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס' 5 - דחיית מועדי המכרז.pdf צפייה
הודעת הבהרה מס'6 עדכון אמות מידה איכותיות ומענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
הסכם התקשרות (עם סימני מהדורות).pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

**יש למלא את קובץ האקסל (כתב כמויות סופי) ולהגישו בהצעה הכספית בלבד

נא לשים לבלאחר העלאת קובץ זה, לא יהיה ניתן להעלות קבצים נוספים (הצעה כספית ו/או קבצי חובה ו/או קבצי רשות). 

לכל שאלה נא לפנות לדקל מכרז: 04-8145400 שלוחה 1 או 2 

או במייל oshrata@dekel.co.il 

1.         צירוף מסמכים ואסמכתאות. את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית  הייעודית לכך. על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז. לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג: מסמכי חובה, מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה), הודעות נוספות ומסמכי רשות.

2.         את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר אינטרנטי מקוון בשם "דקל מכרז" ואשר כתובתו הינה: https://bids.dekel.co.il/ayalon. (להלן: "כתובת האתר המקוון")המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

3.         מפגש מציעים. מפגש מציעים (אינו חובה) יתקיים ביום 15.03.2020 בשעה 13:00, במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ.

4.         הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו שעה 12:00 ביום 30.03.2020. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).


הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

תשובותיה של החברה לפניות המציעים תועלנה לעמוד המכרז במערכת הממוכנת, תחת לשונית המכרז, ותהינה זמינות לעיון המציעים יחד עם כל יתר מסמכי המכרז. 

על המציעים מוטלת החובה להתעדכן באתר באופן שוטף ביחס לפרסומי החברה בקשר עם המכרז.

יודגש, כי בתום המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה, המערכת תהיה נעולה בפני הגשת שאלות הבהרה. אין להגיש שאלות הבהרה בכל אופן אחר מאשר כמפורט לעיל ובאמצעות המערכת הממוכנת כאמור.

החברה רשאית לא לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרה, או שלא להתייחס לשאלות ההבהרה, ובכלל זה לא להתייחס לשאלות שיועברו שלא בהתאם לפורמט הנ"ל,

וכן תהא רשאית למסור התייחסותה לכלל המציעים (מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.


מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

21/04/2020 19:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

06/05/2020 19:30

עלות

: חינם