-

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) פומבי מס' 4/20

מכרז: 4-20

תחום

: אחר

מפרסם המכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

תנאי הסף למכרז

רשאי להגיש הצעה למכרז מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:

1.      המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).

 

2.      המציע הינו בעל ניסיון של 3 שנים לפחות, מיום 1.1.2017 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי הפצת דברי דפוס (כהגדרתם להלן) ל- 3 לקוחות, כשלפחות אחד מהם הינו גוף ציבורי.

 

3.      המציע  הינו בעל ניסיון, באספקת שירותי הפצה (כהגדרתם להלן) של לפחות 20,000 דברי דפוס (כהגדרתם להלן) בשנה, וזאת בכל אחת מהשנים 2018 ו- 2019.

 

4.      המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

 

5.      המציע מנהל עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 ובעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

 


מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 26/03/2020 12:00

מסמכים לעיון

מודעת פרסום מכרז מקוון 4-20.pdf צפייה
חוברת תנאי המכרז - מקוון סופי (002).pdf צפייה
הסכם למתן שירותי הפצה - סופי.pdf צפייה
כתב כמויות סופי.xlsx צפייה
הודעת הבהרה מס' 1 - מענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
הודעה הבהרה מס' 1 –דחיית מועד הגשה ומענה לשאלות הבהרה.pdf צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: **יש למלא את קובץ האקסל (כתב כמויות סופי) בעמודה E בלבד ולהגישו בהצעה הכספית בלבד. 

נא לשים לב- לאחר העלאת קובץ זה, לא יהיה ניתן להעלות קבצים נוספים (הצעה כספית ו/או קבצי חובה ו/או קבצי רשות).  

לכל שאלה נא לפנות לדקל מכרז: 04-8145400 שלוחה 1 או 2 
או במייל: oshrata@dekel.co.il 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

04/03/2020 12:00

עלות

: חינם