-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 65/22 לתכנון, רכש, הקמה, הפעלה ותחזוקה של פרויקט מס גודש

מכרז: 65/22

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: מכרז זה הינו מכרז לתכנון, רכש, הקמה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של כל הנדרש לצורך גביית מס מחייבים כמפורט במפרטים. הקמת אתרי החיוב תבוצע על ידי קבלנים מטעם המזמינה ותימסר על ידם למציע הזוכה כמפורט בכרך ההקמה.

מפגש מציעים בזום

: 23/10/2022 13:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: מועד אחרון לשליחת הצעות יימסר בהמשך

מסמכים לעיון

הזמנה - מס גודש.pdf
18/09/2022 09:48 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
הודעת הבהרה מס' 1 - מפגש מציעים.pdf
19/10/2022 11:44 - חובה
צפייה
פרוטוקול מפגש מציעים מס 1.pdf
26/10/2022 11:27 - חובה
צפייה
מצגת לכנס מציעים - עותק סופי להצגה.pptx
26/10/2022 11:27 - חובה
צפייה
הודעת הבהרה מס 2.pdf
24/11/2022 12:25 - חובה
צפייה
הסכם ונספחים.pdf
22/12/2022 14:34 - חובה
צפייה
חוברת תנאי המכרז מס גודש - אנגלית.pdf
22/12/2022 14:34
צפייה
הודעת הבהרה מס' 3.pdf
22/12/2022 14:37 - חובה
צפייה
הודעת הבהרה 4 מכרז 65-22 לפרסום.pdf
08/01/2023 11:14 - חובה
צפייה
נספח 22 - נעול לעריכה מכרז 65-22.xlsx
08/01/2023 11:14 - חובה
צפייה
הודעה הבהרה מס 5.pdf
10/01/2023 16:52 - חובה
צפייה
הודעת הבהרה 6 לפרסום.pdf
12/02/2023 14:20 - חובה
צפייה
הודעת הבהרה 7 מכרז 65-22 לפרסום.pdf
22/02/2023 16:17 - חובה
צפייה
הודעת הבהרה 8 פרסום.pdf
16/03/2023 09:53 - חובה
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

: ההצעה על כל נספחיה, הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות אותם נדרש לצרף המציע, תוגש במערכת הממוכנת כמפורט לעיל, למעט ערבות המכרז אשר תוגש באופן פיזי כאמור במסמכי המכרז.

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

בכל מצב של פער שיאותר על ידי המציע בין התכנון לבין הדרישות המפורטות במפרטים, על המציע להעביר למזמינה בקשה להבהרה בעניין זה, בהתאם לפרוצדורה הקבועה בסעיף 11 למסמכי המכרז, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הבהרות הקבוע בסעיף 1.12 במסמכי המכרז. 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

06/03/2023 13:00

עלות

: חינם