-

מכרז פומבי מקוון מספר 114.2022 לאספקת אספלט וחומרי מחצבה

מכרז: 114-2022

תחום

: רכש

מפרסם מכרז

: עירית ירושלים

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

:

עיריית ירושלים (להלן: "המזמין" ו/או "העירייה") מזמינה בזה להגיש לה הצעות למכרז פומבי מקוון מספר 114.2022 לאספקת אספלט וחומרי מחצבה כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים.


בכל שלבי המכרז ניתן לפנות למכרז התמיכה
בטלפון 04-8145400 או בדוא"ל info@dekel.co.il

הגשת הצעות החל מ

: 28/08/2022 15:00

מפגש מציעים

: לא נקבע מפגש

מועד אחרון להגשת הצעות

: 13/09/2022 12:00

מסמכים לעיון

מכרז פומבי מקוון מספר 114.2022 לאספקת אספלט וחומרי מחצבה.pdf
26/07/2022 10:21
צפייה
מדריך כניסה ועבודה למציעים- דקל.pdf
26/07/2022 11:20
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר למסמכים

:

ניתן להגיש קובץ אחד בלבד(PDF)- על המציע לסרוק את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידו, לרבות נספחי המכרז, קובצי ההבהרות ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתנאי הסף באמצעות "טען קובץ" בתיבת המכרזים הממוכנת

 

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד למועד הקבוע ב- "טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז" באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.

יובהר כי לצורך הגשת שאלות הבהרה, יש להירשם למערכת הממוכנת כמפורט לעיל.

תשובותיה של העירייה לפניות המציעים תועלנה לעמוד המכרז במערכת הממוכנת, תחת לשונית המכרז, ותהינה זמינות לעיון המציעים יחד עם כל יתר מסמכי המכרז. על המציעים מוטלת החובה להתעדכן באתר באופן שוטף ביחס לפרסומי העירייה בקשר עם המכרז.

יודגש, כי בתום המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה, המערכת תהיה נעולה בפני הגשת שאלות הבהרה. אין להגיש שאלות הבהרה בכל אופן אחר מאשר כמפורט לעיל ובאמצעות המערכת הממוכנת כאמור.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

21/08/2022 15:00

מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה:

28/08/2022 15:00

עלות

: חינם