-

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 45/22 לביצוע כביש 200 עוקף לוד DP1 עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

מכרז: 45/22

מפרסם מכרז

: נתיבי איילון בע"מ

תיאור כללי (ראה/י פירוט מלא במסמכי המכרז המצורפים)

: חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות כביש 200 עוקף לוד DP1 בקטע שבין חתכים 10 עד  150 (להלן: "המכרז").

תקופת ההתקשרות הינה עד לתום תקופת ביצוע העבודות בפרויקט. מובהר כי משך ביצוע העבודות עם המציע הזוכה הינו  26 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת העבודה ("משך ביצוע הפרויקט"). כן מובהר, כי תקופת ההתארגנות, השגת האישורים והמסירה לגופים הרלוונטיים, נכללים במשך ביצוע הפרויקט, הכל כמפורט בחוברת תנאי המכרז (מסמך א' למסמכי המכרז) ובהסכם ההתקשרות (מסמך ב' למסמכי המכרז).

סיור קבלנים (רשות): יתקיים ביום 9.8.2022 בשעה 12:00. סיור הקבלנים יועבר באופן דיגיטלי. בהתאם לאמור המציעים נדרשים להתחבר במועד קיום מפגש הקבלנים הקבוע לעיל לאפליקציה (יישומון): MICROSOFT TEAM בהתאם לקישור שיימסר בהמשך, באמצעותה יועבר מפגש המציעים הדיגיטלי כאמור.

המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום 21.9.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

הגשת הצעות החל מ

: 21/08/2022 17:00

מפגש מציעים (רשות) בתאריך

: 09/08/2022 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

: 21/09/2022 12:00

מסמכים לעיון

מסמך א - חוברת תנאי מכרז 45-22 כביש 200.pdf
23/06/2022 17:54 - חובה
צפייה
מסמך ב - מכרז 45-22 הסכם קבלני.pdf
23/06/2022 17:54 - חובה
צפייה
קישור להורדת התוכניות.pdf
23/06/2022 17:54 - חובה
צפייה
עדכונים והבהרות
DP01 עוקף לוד מרכז (002).pdf
26/06/2022 21:29
צפייה
מסמך ב3 - מכרז 45-22 - מוקדמות.pdf
26/06/2022 21:29 - חובה
צפייה
מסמך ג2 - מפרט מיוחד - מכרז 45-22.pdf
26/06/2022 21:29 - חובה
צפייה
קובץ הצעת מחיר 26.6.xlsx
26/06/2022 21:29
צפייה
הודעת הבהרה 1 - תיקון טעות סופר ועדכון מועד מפגש הקבלנים.pdf
27/06/2022 11:34
צפייה
הודעת הבהרה 1 - דחיית מועד מפגש המציעים.pdf
14/07/2022 15:10
צפייה
הודעת הבהרה 2 - עדכון תנאי סף, מענה לשאלות הבהרה והבהרות נוספות.pdf
19/07/2022 08:43 - תשובות הבהרה - חובה
צפייה
כתב כמויות מכרז 45-22.xlsx
24/07/2022 11:35
צפייה
מכרז_45-22_פרוטוקול_סיור_קבלנים.pdf
14/08/2022 18:40 - חובה
צפייה
הודעת הבהרה 3 - דחיית מועד ההגשה.pdf
16/08/2022 10:48
צפייה
הורדת כל הקבצים כ-ZIP

הסבר לתהליך שאלות ההבהרה:

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו ביום 1.8.2022, לא יאוחר מהשעה 12:00. הגשת שאלות ההבהרה תתבצעבאמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז במערכת הממוכנת תוך פירוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז. יש לציין ביחס לכל שאלה, לאיזה מסמך היא מתייחסת (חוברת תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב) ותוך הפניה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

18/08/2022 12:00

עלות

: 5,000.00 ₪